Echt Feesten, hoe doe je dat?

 

 Brouwer.jpg

De Gebroeders Brouwer. 

Er zijn heel wat feesten vandaag de dag. Je kunt het zo gek niet op noemen of er wordt een feest van gemaakt. Je eigen verjaardag bijvoorbeeld. Je trouwdag, een familiefeest, een geboorte. Het slagen voor een examen. Een buurtfeest. Een behaald kampioenschap. Afijn, vult u zelf maar aan. Sommige mensen vieren regelmatig feest. Ze hebben er soms aan zich verslaafd. Ze kunnen gewoon niet meer zonder. Vaak met heel veel alcohol met alle narigheid ten gevolge.

Feest vieren, hoe doe je dat? Moet je dan hossen en dansen? Moet daar dan ook drank bij? Ook de kerk viert ook feest. Het hele jaar door. Laten we in het kort eens gaan bekijken wat die kerkelijke feestdagen inhouden. Want daar is heel veel misverstand over. Heel veel mensen in ons land en ver daar buiten hebben daar een eigen voorstelling van. Misschien ga je na het lezen hiervan anders over de Christelijke feestdagen denken.

Kerstfeest bijvoorbeeld. Velen in onze samenleving denken dan aan gezellig bij de familie op bezoek. Lekker gezamenlijk eten en drinken. Alles mooi versiert. Zonodig een Kerstman op bezoek. Een mooie kerstfilm kijken. Het is een en al vrolijkheid. Nou ja, er is wel een verhaal over het kindje Jezus dat werd geboren in een stal. Nieuw leven dus. Nieuw leven en vrolijkheid. Dat is het natuurlijk.

 

Advent.jpg

Natuurlijk is het dat nu juist net niet. Kerstfeest is wel een blij feest. Maar het is ook een heel ernstig feest. Ernstig en toch blij kan heel goed samen gaan hoor. Wil je Kerst echt goed verstaan, dan moet je bij het begin beginnen. Echt Kerst begint al in Genesis. De zondeval was geweest. Dat was heel erg. De mens wilde God van de Troon stoten. Maar dat lukte niet. Toch had deze ongehoorzaamheid wereldwijd grote gevolgen. Gevolgen die wij ook nu nog dagelijks zien. De hemel trok dicht voor de mens. Hij en zijn vrouw, met hun nageslacht werden buiten gesloten. God zei in Genesis 3 : 15  ‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen, en jij zult het de hiel vermorzelen.’ God was, ondanks de zondeval, de mens genadig. De vervloeking blijft, maar ook de genade. God belooft de Verlosser, Jezus Christus. Hij zal uit het nageslacht van Adam en Eva geboren worden. Dat is de Boodschap van Kerst. Hij, Jezus Christus is gekomen in deze wereld, die vol is van corruptie, bedrog, lage begeerten op allerlei gebied, zedeloosheid, egoïsme, moordzuchtig, jaloersheid, doortrapt, kwaadaardig, verwaand, respectloos, liefdeloosheid. God maakt met de geboorte van Jezus Christus een nieuw begin. En denk nou niet dat je niet bent zoals hierboven wordt weergegeven. Ook al leef je nog zo netjes. Je redt het echt niet zonder hulp. Echt niet. God vraagt om jouw hart. Elke dag weer. Dat begint met de erkenning van dit Kerstgebeuren. Met de geboorte van het kind Jezus, in de stal van Bethlehem.

 

Pasen.

Goed, denk je, ik lees het kerstverhaal, ga met kerst naar de kerk. Dus, klaar is het. Nou, klaar? Nee hoor. Tijdens het werk van Jezus op aarde, laat Hij zien hoe men moet leven. Wat God van ons wil. Dat is gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Jezus, heeft dat gedaan. Hij was in alles gehoorzaam. Hij deed Zijn Middelaarswerk. Jezus droeg de zondelast van ons. En Hij wil dat wij ook de weg van de gehoorzaamheid gaan. Maar dat kan geen mens. U niet, ik ook niet.

Er moest nog meer gebeuren. Goede vrijdag. Wat is dat eigenlijk? Vraag het eens aan de man in de straat. Als je geluk hebt tref je het als iemand het weet. Maar de meesten moeten het antwoord schuldig blijven. Judas Iskariot had Jezus verraden aan de Overpriesters. Die hadden de tempelwacht meegenomen en de oudsten van het volk en een afdeling Romeinse soldaten onder aanvoering van een overste. En tussen die grote groep gewapende mannen is ook Judas Iskariot. Om te laten zien wie Jezus is, geeft Judas Jezus een kus. Jezus zei: ‘Judas verraad je Mij met een kus? Jezus werd gevangen genomen en via verschillende instanties voor het Sanhedrin geleid. Uiteindelijk werd Jezus ter dood veroordeeld. Hij moest gekruisigd worden. Het gekruisigd worden betekend, het door de aarde en de Hemel vervloekt zijn. De slaande van hand Jeruzalem’ s verworden leiders is ook de slaande hand van God. Jezus, droeg de straf die wij hadden verdiend. De straf, die ons de vrede brengt, heeft Hij voor ons gedragen.

Om de weg te gaan van de gehoorzaamheid, moest Jezus aan het Kruis worden genageld. Hij moest sterven aan het Kruis voor onze zonden. Voor de zonden van heel Zijn volk. Hij heeft dus betaald voor onze zonden. En dat was echt geen kleinigheid hoor. Jezus, was verlaten. Iedereen had Hem de rug toegekeerd. Dat wil zeggen, dat ze niets met Hem te maken wilden hebben. Petrus, de Apostel, had in de Hof van Gethsemane ook al ontkend dat hij Jezus kende. Nee, Hij werd veel eerder bespot. ‘Als je echt de Messias bent, Jezus, red dan jezelf. Kom dan maar van het kruis af.’ En Zijn kleren verdeelden ze onder elkaar. En Zijn bovenkleed werd verdobbeld omdat het uit één stuk was geweven. Zelfs Zijn God had Hem verlaten. De Hemel gaat dicht voor Jezus. Dat is het ergste wat een mens kan overkomen. De Hemel dicht, dat betekend dat God je verlaten heeft. Dan moet je het ergste vrezen. Jezus lijd, daar heel erg onder. Zelfs zo erg dat Hij het uitroept van angst. ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten. Hij krijgt geen antwoord van God.’ Hoe diep lijdt Jezus hier voor u en mij. De uren die volgen zijn voor Jezus echt de hel. Het wordt helemaal donker. Drie uur lang. En dat midden op de dag. Hoe is dat mogelijk! Dan sterft Jezus. En het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden. Dat hield in dat de oude priesterdienst voorbij was. En vele graven in de stad gingen open. Dat betekende dat door het dodenrijk de eerste stoot kwam van leven. De vorst van de duisternis, zijn dagen zijn geteld. Het was ook de belofte van de naderende opstanding van Jezus Christus. Pasen. Dit is dus Goede vrijdag. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zullen spoedig volgen.                                                                                

 

Heel veel mensen weten niet wat de betekenis van Pasen is. Pasen is het feest van de vruchtbaarheid, beweren sommigen. Anderen zeggen weer, Pasen houd verband met de naderende lente. Nieuw leven dus. Meubelboulevards puilen uit op de tweede Paasdag. Show’ s in de autobranche zijn dan ook een behoorlijke trekpleister.

 

136247061_xJCcyRkC_161graf.jpg

Pasen betekent Opstanding. Een zekere Jozef van Arimathea vroeg aan Pilatus toestemming om het lichaam van de Here Jezus Christus. Jozef van Arimathea had een eigen nieuw graf uitgehouwen in de rots. Pilatus gaf toestemming. Omdat de joodse leiders wilden dat voor zonsondergang de lichamen zouden worden verwijderd, omdat anders hun Paasfeest ontheiligt zou worden wanneer de lichamen zouden blijven hangen, hadden ze aan Pilatus gevraagd om de gestraften de benen met mokerhamers te breken. Toen de soldaten, die dit moesten doen, bij Jezus kwamen hoefden Zijn benen niet gebroken te worden omdat Jezus al gestorven was. Wel stak een van de soldaten een speer in de zijde van Jezus. Daar kwam toen bloed en water uit. In Exodus 12: 46 staat bij de instelling van het Pascha, dat de botten niet gebroken mogen worden. Jezus is het Paaslam. Zie ook psalm 34 : 21 en Zacharia  12:10.                    

Er was nog iemand die Jozef van Arimathea kwam helpen. Nicodemus kwam met schatten van mirre en aloë. Wel honderd pond. Het moest wel heel snel gebeuren want de zon ging bijna onder. Het lichaam van Jezus werd gewassen, gebalsemd en in zeer duur linnen gewikkeld. Een stille stoet van mensen die volgden waren vrouwen uit Galilea, Maria, de moeder van Jezus, Maria Magadalena en enkele anderen. Ze hadden veel verdriet. Omdat er haast bij was konden ze niet genoeg zorg aan deze begrafenis schenken. Na het Paasfeest van het joodse volk zouden ze Hem de eer geven die Jezus toe kwam. Triest is het dat ze nog niet begrepen dat ze enkel hun aandacht hadden bij de dood en het graf. Christus was al begonnen met Zijn doorgang naar Zijn Opstanding. Hij kreeg een graf bij de misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken; toch had Hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken. (Jesaja 53: 9 en verder).

De leiders van Jeruzalem hadden aan Pilatus gevraagd om een wacht bij het graf te zetten. Jezus, had immers gezegd dat Hij na drie dagen zou opstaan? Pilatus stemde daarin toe omdat hij anders weer het risico zou lopen van onrust onder de bevolking. Hij gaf hun een wacht mee. De Romeinse soldaten hielden scherp de wacht. Want als het lichaam van Jezus zou worden gestolen dan zouden zij heel streng worden gestraft. Heel streng hielden ze alles in de gaten.

In het oosten begon het op de derde dag al vroeg te dagen. De zon verscheen aan de horizon. Deze dag verwachten de wachters en hun opdrachtgevers een overval op het graf. Lijkroof dus. Scherp letten ze op of er ook iets verdachts was te bespeuren.                                                                                                                                       

Plotseling is er een fel licht. Een gedaante van een engel daalde neer, wentelde de steen van voor het graf weg en ging erop zitten. De zwaar bewapende wachters vielen als dood neer van de schrik. De engel nam gewoon de wacht over van de wachters.                                                                                          

Toen de wachters van de joodse leiders enige ogenblikken later weer enigszins tot bezinning kwamen vluchten ze hals over kop weg. Enkele van deze wachters vertelden met ontzetting hun verhaal aan de leiders van Israël. Uit de reactie van de Israëls leiders blijkt dat hun verharding volkomen was geworden. De Leugen verspreide zich heel snel door de straten van Jeruzalem. ‘De discipelen hebben het lichaam van Jezus gestolen.’                                                                                      

Op de eerste dag van de week, het was nog vroeg in de morgen, gingen, gingen Maria Magdala en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, naar het graf. Ze hadden op de sabbat gerust zoals ze het gewoon waren. De begrafenis was in zo’ n grote haast gebeurd, nu wilden ze het keurig manier afmaken. Ze hadden specerijen mee genomen. Als ze alles hadden gedaan dan was het afgelopen. Zelfs het woord wat de Heiland tot hun had gesproken dat Hij op de derde dag zou opstaan kwam niet in hun gedachten op. Hun geloof stond helemaal stil. Ongerust of inderdaad het lichaam van Jezus was gestolen snelden zij naar de Hof van Jozef van Arimathea. Ze vroegen zich af wie de steen zou afwentelen. Maar toen ze bij het graf kwamen was de steen al afgewenteld. In het graf gekomen zagen ze dat het leeg was. Kon de vijand hun meester na zijn dood nog niet met rust laten? Ineens stonden twee mannen naast hen in blinkende witte gewaden. ‘Vrees niet, jullie zoeken Jezus die gekruisigd is? Zoeken jullie de Levende bij de doden? Hij is hier niet hoor! Hij is opgestaan. Weten jullie niet meer dat Hij tot jullie gezegd heeft dat Hij moest gekruisigd worden. Maar op de derde dag Hij zou opstaan? Het was de derde dag. De vrouwen gingen verder het graf in. Ze zagen de windsels liggen. Maar de plaats waar Jezus had gelegen was leeg. Toen kwamen al de woorden die Jezus had gezegd weer bij hun naar boven. De engelen die er nog steeds waren gaven hun het bevel om het snel aan de discipelen te vertellen. En vooral aan Petrus. En ook dat Jezus hen voorging naar Galilea. Snel gingen de vrouwen weg om het aan de anderen te vertellen wat hun gezegd was en wat hen was overkomen. De apostelen geloofden de vrouwen niet. Ze vonden het maar kletspraat. Maar Petrus ging snel naar het graf. Hij zag de windsels liggen. Hij ging naar binnen en zag de doek die het gezicht van Jezus had bedekt niet bij de andere doeken liggen, maar apart opgerold op een andere plek. De opstanding van Jezus was dus ordelijk en weldoordacht gebeurd. Daarna is Jezus aan verschillende personen verschenen. Ook aan de elf Apostelen.

Hemelvaart.

 

Hemelvaart.jpg

Hemelvaart. Eigenlijk voor de meeste mensen een gewoon dagje uit. Hemelvaart valt meestal in een lenteperiode dat het vaak mooi weer is. In het oosten van het land staat men dan voor dag en dauw op. Dat was vroeger daar de gewoonte. Vroeg op om een lange wandeling te maken. Dauwtrappen noemde men dat. Zo zullen er nog wel meer van die oude gewoonten zijn. Maar dat heeft natuurlijk niets met Hemelvaart te maken. Hemelvaart is altijd veertig dagen na Pasen. De elf apostelen moesten in Jeruzalem wachten op nieuwe openbaringen van hun Heer. Ze moesten wachten dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. Maar voordat dit zou gebeuren zou Jezus eerst naar de hemel opvaren. Dat lezen we in Lucas 24. Hij nam hen mee de stad uit, tot Betanië. Daar hief Hij Zijn handen open zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Zij, de discipelen, brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Jezus had ook tegen hen gezegd dat ze in Jeruzalem moesten blijven. Ze vervullen de lege plaats die Judas Iskariot had na gelaten door Matthias te kiezen.

Pinksteren.

Pinksteren, weer zo’ n feest wat voor andersdenkenden moeilijk te begrijpen is. Wat betekent het woord Pinksteren eigenlijk, en waar komt het vandaan? Het woord Pinksteren komt van het Griekse woord Pantékostés. Dat betekent: vijftig. Met Pinksteren wordt bedoeld vijftig dagen van Pasen. Pinksteren is de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de derde persoon van de Drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

In de tijd van Pasen naar Hemelvaart onderwijst Jezus Zijn discipelen nogmaals heel intensief. De tijd van Pasen naar Hemelvaart is 40 dagen. De tijd van Hemelvaart naar Pinksteren is 10 dagen. In totaal is dat 50 dagen. Bij Zijn Hemelvaart beloofd Jezus aan Zijn discipelen dat de Heilige Geest zou komen. Als dan de dag van Pinksteren is aangebroken verblijven de discipelen in een verblijf in Jeruzalem. Het is druk in de stad. Het is het Wekenfeest dat wordt gevierd 7 weken na het Pesachfeest. Met het Pesachfeest herdenken de joden dat men uit de slavernij van Egypte zijn verlost. ( Zie hiervoor het boek Exodus).

Oinksterfeest.jpg

 

Nu is het 7 weken later. Ineens was er een geluid dat uit de hemel kwam als van een geweldige windvlaag. Deze vervulde het gehele huis. En er vertoonden zich tongen als vuur op een ieder zijn hoofd. Zij allen werden vervuld met de Heilige Geest. Zij begonnen te spreken met andere tongen zoals de Geest het hen ingaf om te spreken. Zij spraken dus in verschillende talen iedereen aan. Dat waren mensen met verschillende nationaliteiten en talen. Parthen, Meden, Elamieten. Ook inwoners van Mesopotamië, Judéa, Capadocië, Pontus, Asia, Phrygië, Pamphylië, Egypte en uit Libye. Ook waren er de In Jeruzalem wonende Romeinen, Joden en Jodengenoten, Kretenzers en Arabieren. Zij allen hoorden in hun eigen taal van de grote daden van God spreken. Zij allen waren helemaal buiten zichzelf. Ze vroegen zich af wat dit allemaal te betekenen had. Er waren er ook die zeiden dat de discipelen te veel zoete wijn hadden gedronken.

Dan staat Petrus op, en evenzo de andere 11. Petrus houdt dan een geweldige preek. Daarin verteld hij onder meer: ‘het zal in het laatst der dagen zijn dat God Zijn Geest zal uitstorten op alle vlees. De Heilige Geest werkt met een enorme kracht in de harten van de hoorders. Direct al komen er 3000 tot het geloof.

Zie hiervoor de rede van Petrus op: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Hand+2%3A1-40&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl

En Christus werkt door. Hij vergaderd Zijn kerk. Het getal van de 144.00 moet vol. Het getal van de volheid. Het Woord gaat de wereld over. Van land naar land, en van continent naar continent. Ook in ons land. Zie daarvoor op: http://hennepe.jouwweb.nl/kerkgeschiedenis-tiel-deel-1-t-m-8

De Kruiswoorden.

1.Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?

  1. Jezus zei: ‘Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’ Lucas 23: 34.

3 .Jezus zei tegen een van de misdadigers die ook gekruisigd was: Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ Lucas 23 : 43.

  1. Vader in Uw handen leg ik mijn geest. Lucas 23 : 46.
  2. Dat is uw zoon. Johannes 19 : 27.
  3. Ik heb dorst. Johannes 19 : 28.
  4. Het is volbracht. Johannes 19 : 30.

Zie ook op: http://zoverandertgodjou.com/2012/04/02/224/

 

Literatuur:

Leerrede. J. Luiten te Ede. Op 24 maart 2013 te Tiel.

Paraphrase van de Heilige Schrift Genesis 1.Dr. J. Schelhaas. Uitgave T. Wever- Franeker.

De Bijbel behandeld voor jonge mensen, Wolf Meesters. De Vuurbaak  Barneveld.

Paraphrase van de Heilige Schrift Exodus. H.A. Wiersinga, T. Wever – Franeker.