Kerkgeschiedenis, Hendril de Cock.

                                         

                               Hendrik de Cock.

            * 12 april 1801  -  †  14 november 1842.

  

 

                                              

   

                  V.l.n.r. Ds T. F. de Haan, S. van Velzen, A. Brummelkamp en H. de Cock.                                

 

 

We gaan dan naar Dominee Hendrik de Cock, predikant te Ulrum. Dominee Hendrik de Cock was een gewone dorpsdominee in Ulrum. In 1801 te Veendam geboren. Zijn vader was tot 1838 burgemeester van Wildervank. Hendrik kreeg op jonge leeftijd godsdienstonderwijs van de catechiseermeester Hendrik Nieman. Hij studeerde in Groningen aan de Latijnse school, de latere universiteit. Zijn eerste gemeente was in 1824 die van Eppenhuizen. Daarna ging hij naar Noord – Laren. En in 1829 werd hij in Ulrum bevestigd als Dienaar van het Woord door de latere Prof. P. Hofstede de Groot. Tot op die tijd was hij volledig onbekend met de geschriften van Calvijn. En ook de Dortse leerregels had hij nog nooit gelezen. Wel was hij serieus in zijn prediking. Gemeenteleden, in het bijzonder Klaas Pieters Kuipenga wezen hem op Calvijns Institutie. Verder las hij de geschriften van Baron van Zuylen van Nijevelt. De gevolgen bleven niet uit. Van heinde en ver stroomden de mensen naar Ulrum om hem te horen. De grote massa van het Groningerland was in beginsel trouw gebleven aan de oude leer. Al werd die niet meer gepreekt. Immers op de meeste preekstoelen was het Rationeel en Kantiaans wat er werd gebracht. Het werd druk in Ulrum. Vaak was de kerk te klein. Herhaaldelijk werd er dan ook in de openlucht gepreekt. Dit wekte uiteraard ook tegenstand op. Ook van de collega’ s uit de directe omgeving. De botsing kwam sneller dan verwacht. In 1833 kreeg de Cock na afloop van een preek over art.29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, dat handelde over het merkteken van de ware en valse kerk het verzoek van iemand uit een naburige gemeente om zijn kind door hem te laten dopen. De vader had een zoontje van drie jaar dat nog niet was gedoopt. Hij was van mening dat hij bij zijn eigen predikant niet met vrijmoedigheid kon antwoorden op de tweede vraag van het doopformulier. ‘Of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de Artikelen des Christelijken geloofs begrepen en in de Christelijke Kerk alhier geleerd, niet bekent de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Nu was er in die tijd ook veel onvrede over de reorganisatie die door Koning Willem1 is ingevoerd in de Nederlands Hervormde Kerk en die de oorspronkelijke inrichting sterk heeft veranderd. Ene dominee Molenaar werd om raad gevraagd. Deze maande tot de uiterste voorzichtigheid. De raad van Ulrum vond echter dat men teveel rekening hield met de gevolgen, en te weinig met de roeping en de plicht om aan Gods geboden gehoorzaam te zijn. Na nog wat te hebben geaarzeld is op 29 september 1833 een kind van Arend Jan Schoonoord uit Uithuizen gedoopt en daar in het doopboek ingeschreven. In datzelfde jaar werden nog 16 kinderen uit andere gemeenten gedoopt. In Bentheim Dld. heeft hij in 1840 een gemeente gesticht. Hendrik de Cock is op 14 november 1842 te Groningen overleden.

 

Egbert  van de Haar, Tiel. februari 2008.

 

Links:

http://www.altreformiert.de/beuker/  

http://www.altreformiert-badbentheim.de/

                                         

Maak jouw eigen website met JouwWeb