Kort overzicht Lois Tiel.

 

   

Link: http://www.boekenleggertiel.nl/

               

                


 

  Kort overzicht geschiedenis L.O.I.S.

  Leer ons iedere schrede.

 Deel 1.

 Tijdvak 11-10-1963 t/m 28-12-1973.

 

 

 

Foto genomen op het examenfeest van Phia Ulehake op de ULO. V.l.n.r. voorste rij Gea Hebels,Doortje Scholtus,Rinus Scholtus, daarachte Jan Uluhake, daarvoor Rinus Scholtus,?, Nel Kreun,daar tussen met bril Phia Ulehake, meisje onbekend uiterst rechts Mies Hulsteyn, blonde meisje met witte kleding is Amja Vermeulen, verder naar links is Ina Kreun. Achterste rij v.l.n.r Albert Kranghand, Jan Ploeg, Jan Duursma, ?, kleine jongen daarachter is Wim UlehakeJongen met bril is Henk Scholtus een neef van Rinus, Meisje onbekend, mevrouw Ulehake. Meisjes onbekend en Anja Vermeulen Mies Hulsteyn en Henk Scholtus zijn vermoedelijk klasgenoten van Phia Ulehake. Al de anderen zijn leden van LOIS

 

De vereniging is vermoedelijk opgericht t.h.v. de familie Ulehake, Wielewaallaan 9 te Tiel. Leden waren toen o.a. Jan Ulehake, Frits Hebels, Coby Kreun, Harm Duursma en Doortje Scholtus.De leden waren toen circa 16 jaar.

Mogelijk was er al eerder vergaderd in het gebouwtje naast het slachthuis in de J.D.van Leeuwenstraat te Tiel. Br H.Scholtus sr.is dan voorzitter. Deze br. was als administrateur werkzaam bij het slachthuis. Vandaar.

Doortje Scholtus heeft mogelijk bij de kleine jeugd nog de leiding gehad. Maar mocht dit, toen ze verkering kreeg met Gottfried, dit niet meer doen. Gottfried was niet vrijgemaakt.

Wat ons opvalt is dat, voorzover wij weten, er vanaf 1963 wekelijks werd vergaderd bij de leden thuis.

De naam L.O.I.S. betekent: Leer Ons Iedere Schrede. Dat was ook de naam van de schoonmoeder van een van de Apostelen.

Op de vergadering van vrijdag 11-10-1963 werd er vergaderd, t. h.v.Marja Vogel. Dat was vermoedelijk in het Kastanjelaantje no.1. Voor de vergadering begon kwam mevrouw Vogel vertellen dat, indien men het wilde, iedere veertien dagen bij haar op zolder mochten vergaderen. Mits men zich maar rustig zou gedragen. Dit voorstel werd uiteraard met dankbaarheid aanvaard.Het pand stond op de hoek Kastanjelaantje – Binnenmolenstraat.

Op deze vergadering werd behandeld de eerste zes artikelen van hoofdstuk 1 van de Dordtse Leerregels.Op deze vergadering is er in de rondvraag een nieuw bestuur gekozen. Het bestuur wat er die week ervoor was gekozen bleek volgens de leden niet wettig omdat o.m.de helft plus één niet was toe gepast.

Na veel stemmingen komt er het volgende bestuur uit de bus. Voorzitter Henk Scholtus (jr.) Secretaris: Jan Ulehake. Penningmeesteres: Annie Visscher: Algemeen adjunct Gé Schoemaker. Op deze vergadering waren alle 13 leden aanwezig.

Bea Duursma zal op 18 oktober een inleiding houden over, ‘Verloving en Huwelijk’. Frits Hebels heeft op 25 oktober een vrij onderwerp. Dat bleek later gaan over de ‘Geschiedenis van het volk Israel na de ballingschap. (verg. 06-12-1963)

Lang heeft men niet gebruik kunnen maken van de zolder van mevrouw Vogel. Dit vanwege de koude en andere omstandigheden.

Een van de leden, Harm Duursma, had de vaste gewoonte om maar steeds te laat te komen op de vergadering. Toen de voorzitter er naar vroeg wat toch steeds de reden was, antwoordde Harm,’dat hij nogal wat tijd nodig had voor het besteden aan zijn uiterlijk’. Of dit voorval er toe heeft geleid tot strakkere regels, is niet bekend. Maar er werd op een gegeven moment strikt de hand gehouden aan het vergaderconcept. Degene die te laat kwam moest 10 cent boete betalen ( notulen 13 okt. 1967.

Op de vergadering van 17-1-1964, worden de bestelde proefnummers van het Calvinistisch Jongelingsblad rondgedeeld op de vereniging. Deze vergadering werd gehouden in het zusterhuis bij Gé Schoemaker en Annie Visscher. Mogelijk moet worden gedacht aan interne bewoning in het toenmalige ‘Bethesda ziekenhuis’, aan de President Kennedylaan.

Op 24-01-1964 werd, met algemene stemmen, besloten dat men zich zal aansluiten bij de Gereformeerde Jongelingsbond. Om de kosten daarvan te dekken werd de contributie verhoogd van tien cent naar vijfentwintig cent per week. Men doet vanaf die tijd ook actief mee aan de Bondsdagen etc.

Nadat er nog enige moppen waren getapt, ging Hannie Schoemaker voor in dankgebed, en werd de vergadering door de voorzitter gesloten.

De vereniging telde in die tijd 13 leden. Het valt ons op dat de opkomst elke week bijna 90 % was.

Er werden behoorlijk pittige onderwerpen behandeld: Hoofdstuk 1 van de Dordtse Leerregels over de uitverkiezing (inl. onbekend ).Cobie Kreun over ‘De voetwassing’. Gé Schoemaker over: ‘De Doop’. Doortje Scholtus heeft een vrij onderwerp over: ‘Bijbelse Geschiedenis op de kleuterschool’. Annie Visscher over: ‘De Vrijmaking’.Harm Duursma,‘Kerkgeschiedenis’.

 Dit is zo maar een greep uit een scala van vele tientallen onderwerpen Maar ook werd er ook strikt de hand gehouden aan een vast rooster van de Bijbelboeken.

Op een gegeven moment werden de voornamen alleen maar genoemd in de notulen. Harm Duursma is het daar volstrekt niet mee eens, en vindt dat de achternaam van de persoon er weer bij moet worden vermeld. Ook voor het nageslacht, vind hij. De voorzitter is het hier volmondig mee eens, en zal er voor zorgen dat hier strikt de hand aan worden gehouden.

 

We lopen nu wat sneller door de notulen heen.

Rinus Scholtus was inmiddels voorzitter geworden. Er verdwijnen personen van het eerste uur. Nieuwe komen er bij. Ina Kreun, Nel Kreun, Jan Ploeg, Alie Ploeg, Sini Hannema, Riek Kranghand, Albert Kranghand, en Piet Versteegt als gast. Wat wel blijft is het hoge peil van de inleidingen en discussies.

Rinus Scholtus art. 19 N.G.B. Rinus had zijn inleiding verdeeld in vier punten. 1e Twee naturen in één verenigt. 2e Beide naturen behouden hun eigenschappen. 3e Beide naturen zijn niet gescheiden. 4e Christus was waarachtig God en waarachtig mens om Zijn Middelaarswerk te doen. Phia Ulehake houdt op 15 maart 1968 een inleiding over: De strijd van de waarheid in de oude kerk. Dit handelt over Ignatius.

 

Het is zwaar weer in de kerk. De moeiten rond de Open Brief spelen volop. Daar werd behoorlijk over gedebatteerd. Het liet ook de jeugd niet onberoerd. De ‘Vrijmaking’ komt vaak ter sprake. Waarom vrijgemaakt? Dat de jongeren hiermee worstelen is duidelijk te merken.

Ook de onderwerpen werden dieper uitgeput. Wat dacht u van: ‘De oudtestamentische achtergrond van het boek Openbaringen’, (Ina Kreun, notulen 4-3-1970). ‘Berouw van de Here God’, (Alie Ploeg, 24-5-1970). Over de symbolen in Openbaringen, (Rinus Scholtus, notulen 12-6-1970).

Verder over de vrouw in het ambt. Het Gereformeerd Politiek Verbond. Christelijke vrijetijdsbesteding.

 

Vanaf 27 februari 1971 wordt het wat moeilijker om te weten te komen wie, wie is. Alleen de voornamen worden dan nog maar genoemd. Harm Duursma had wel gelijk. Toch werd er na verloop van tijd in een aantal gevallen de achternaam er weer bij vermeld.

De vergaderingen waren vaak wel van een redelijk hoogstaand niveau, en nimmer saai. Ook aan vertier werd gedacht. Denk maar eens aan het luisteren naar muziek. Bij voorbeeld het luisteren naar het Brandenburgs concert. En de slag bij Waterloo door het orkest van Benedict Silberman. Hoe dat toen in zijn werk ging? Ach, iemand had wel een platenspeler. En iemand anders bracht dan de langspeelplaat mee. Boekbesprekingen werden gehouden. Rinus Scholtus bespreekt na de pauze ‘Erik en het klein insectenboek’van Godfried Bomans. En Piet Versteegt spreekt op de vergadering van 27 maart 1971 een boek uit de moderne literatuur ‘ De goden moeten hun getal hebben’, van Hubert Lampo. Een Vlaams schrijver

Op deze vergadering was er ook kerkeraadsbezoek van dhr. Van de Haar, en is Bert Burger lid geworden.

Ook de georganiseerde meetings werden intensief door de kerkjeugd bezocht. Tiel, Den Bosch, Zaltbommel, Breda, Tilburg, Eindhoven, Brunssum. Rinus Scholtus is toen nog voorzitter geweest van de ring/kring Den Bosch.

 

Op sommige vergaderingen werd er als er aanleiding toe was, ook gedacht en gepraat over het toen overbekende en het toen enorm populaire ‘Avondje van de dominee’.Dat was het jaarlijkse gezellige avondje dat de verjaardag van de dominee werd gevierd. Van alle verenigingen werd dan een bijdrage verwacht. Dus ook van de jeugd. Een aantal keren werd er door de grote jeugd zelfs een schitterend blijspel opgevoerd. De zaal lag soms helemaal plat. Was dat soms het stuk over ‘De schoolopziener?

In de notulen van 11-09-1970 lezen we, dat er op de vergadering nog werd na gepraat over het kennismakingsbezoek van Ds.en mevrouw van Dijk.

Er hebben zicht intussen ook weer nieuwe leden aangemeld. Op 11-09-1970 melden zich zes aan. Piet Versteegt wordt dan ook lid. En Henk Kranghand. Piet is heel lang gastlid geweest. Hij is daardoor, als gast, ook het meest in bijzonder welkom is geheten door de voorzitter. Op de vergadering t.h.v. de familie Ploeg Nagtegaalslaantje 94 had Alie ploeg een inleiding. De inleiding was zo goed dat er bijna geen vragen over kwamen. Bert Burger, die wel op die vergadering was op 19-03-1971, maar nog geen lid, stelde na de bespreking de volgende vraag: Hoe denken jullie over het drama ‘Staphorst’, Is de dominee, die op de kansel vaccinatie verbiedt, schuldig, of de ouders die verzuimden hun kinderen in te laten enten.

Daarop kwam een enorme discussie los.Men vond het principe van zo’n dominee onhoudbaar.

‘Geloofswaanzin’, zo schrijft de notuliste. Er volgt dan een geanimeerd en een diepgaande discussie over de Medische macht en Ethiek.

In het jaarverslag van 04-03-1972 van de G.V. L.O.I.S. lezen we ook dat in het tijdperk mei ’70-februari ’72, de ene week een Schriftuurlijk onderwerp werd behandeld, en in de andere week andere onderwerpen, zoals: Het ouderlingenambt, literatuur, ontwikkelingshulp, en het boek: ‘Kruis in de asfaltjungle’. En het huidige seizoen zal men nog behandelen : De schetsen van Richteren.Vijf art; van de Ned. Geloofsbel. En enkele schetsen van Politieke Stromingen en Partijen.

Op de vergadering van 11-01- 1972 ( moet zijn 11 februari) komt er bondsbezoek. Er is uit de notulen niet op te maken of men toen beter de best had gedaan dan anders. Immers was het niveau altijd behoorlijk. Op deze vergadering werd er ook over de discussie -nota gesproken van het bondsbestuur.

In 1972 loopt het aantal leden terug. Maar er komen er ook weer bij. Men besluit dan om eens in de twee weken te vergaderen. Dit vooral omdat de twee nieuwe leden, Riet Papo en Frieke, nog geen inleidingen hoeven te maken. Frieke Scholtus is het vierde lid van de familie Scholtus.

Op 5 mei 1972 is ook ds. A.P.van Dijk als gast op de vereniging. Hij beantwoordt dan een aantal vragen die de vereniging hem hadden toegestuurd.

Het valt op, dat in de loop der jaren er over het algemeen er vrij veel gezinnen goed vertegenwoordigd zijn op de jeugdvereniging. We denken aan de gezinnen Kreun, Scholtus, Kranghand, Duursma, Besselink, Hebels, Hannema. Ulehake.Toch komt het steeds vaker voor dat er steeds meer leden absent zijn. Soms is het bijna de helft.

Maar op 28-12-1973 werden Margriet en broer Tom van der Meijden lid van de vereniging. De vereniging telt dan 12 leden. En heeft Chris Kranghand een inleiding naar aanleiding  van de 11e schets van Joh. ( hoofdstuk 6:41-71). Chris eindigde deze vergadering met dankgebed.

Frieke Scholtus is intussen algemeen adjunct geworden. Penningmeester is dan Henk Kranghand, en zijn broer Albert voorzitter.

 

 

                                           Kort overzicht geschiedenis L.O.I.S.

                                                      Leer Ons Iedere Schrede

                                                              Deel 2.

                                  Periode 11-01-1974 t/m  11-05-1978.

 

 

11 – 01- 1974 werd er weer vergaderd t.h.v. de familie S. Duursma. Sini Hannema heeft een inleiding over Jona. De bespreking is, aan de hand van de notulen, een beetje matig.

De rondvraag is wel interessant, maar dan van een geheel andere orde.

Peter (van Ewijk?) gaat op19 januari op bondsbezoek naar den Bosch. Bea en Henk Kranghand werden lid van de vereniging. Ook werd er afgesproken dat als er iemand van de vereniging jarig was, om er met z’ n allen naar toe te gaan. Op 16 februari zal men gaan schaatsen. Maar men wilde ook wel gaan chinezen. Materieel wel een goed begin hoor.

De volgende vergadering van 25 januari is weer van het oude kaliber. Gedegen dus. De inleider krijgt wel 8 vragen voorgeschoteld.

Karel Hannema sluit deze avond af met dankgebed.

De vergadering van 22-02-1974 laat duidelijk het niveau zien:

 

1. Wat is labadistische visie? Zowel Voetius, als Koelman keurden de stichting van een gemeente van louter heiligen, zoals de Labadie wilde, ten sterkste af.

2. Wat hield een proponents - formule in? Het was een formule die iedere kandidaat moest ondertekenen. Het was ongunstig voor de afscheiding. Het ging om de woordjes ‘’zover, en ‘omdat’. Op deze manier kreeg de dominee meer vrijheid.

3.Wat hield een presbyteriale kerkenordening in? Dat is een kloostergemeenschap die toen ging prediken.

4.Wat was die kerkenordening? Het was de afscheiding van de R.K. kerk.

5. Wat zijn mysticistische ketterijen? Dat is omgang met God zonder middelen ( b.v. de kerk) een soort meditatie.

6. Wat is piëtistisch? Het is afgeleid van Pietas. En dat is zelfgenoegzaamheid.

7. Waarom vond de afscheiding in Ulrum plaats? Het was de standplaats van de Cock en hij werd door de ouderlingen en de gemeenteleden gewezen op het geloof.

8. Hoe stond de reveilkring tegenover de afscheiding? Ze wilden een revolutie tegen de staatskerk en dat kwam ten goede van afscheiding. Het was geen beweging op godsdienstig gebied. Tot zover de vragen en antwoorden die op deze vergadering aan de orde waren.

 

Op 12-03-1974 is Br.Burger, vermoedelijk, namens de kerkeraad aanwezig. Hij gaat ook voor in dankgebed.

Op de vergadering van 29-03-1974 t.h.v. de familie Burger, Jonge Schutskooilaan 10, is ook Ds. A.P. van Dijk aanwezig.

Kees Burger heeft dan een inleiding over ‘Het evangelie van de altijd - durende strijd’. Negen vragen werden er gesteld en beantwoord.

De vereniging is intussen gegroeid naar ong. 14 leden.

Op 06-09-1974 geeft Arend Kreun zich op als lid. Een maand later ook Derk Zwerver.

Peter van Ewijk hield een inleiding over de Vrijmaking, Deel 1, en een week later Nelly Besselink over Deel 2. Nelly Besselink maakte in die tijd veel inleidingen.

Op 15-11-1974 is Riekie Kranghand als gast aanwezig. Maartje Duursma en Hanny Besselink zijn intussen ook al lid. Ze draaide vrijwel gelijk mee in het maken van inleidingen. Gerda Schuur, later Kranghand- Schuur, is ook al lid. Op 22-11-’74 had Henk Kranghand een inl. over Rom. 11:17-22. Maar hij was verhinderd om op de vergadering te komen. Broer Albert las hem wel voor. Albert was dus net op tijd terug van de militaire dienst uit Suriname.

Op 01-12-1974 werd er vergaderd in de aula van de christelijke mavo, Medelsestraat 5.

Op 21-03-1975 is br. A. Kranghand namens de kerkeraad op bezoek.

Op 19-09-1975 moeten er twee leden benoemd worden in de kascontrolecommissie. Maartje en Arend wilden dit wel graag doen, zo schrijft notuliste Margriet van der Mijden. Was er toen al een ontluikende liefde?

Op 24-10-’75 is er een verzoek van dhr. Van de Haar om zangstemmen voor het evangelisatiekoor. Besloten werd om de eerstvolgende donderdagavond naar de repetitie van het koor toe te gaan.

Op 09-01-’76 wordt er vergaderd t.h.v. de familie van der Mijden. Haaftenlaan 42. Er wordt veel uit de Schrift gelezen. Door de voorzitter Mattheüs 24:32-36? Maartje leest Ezechiél 27:3b -9, Arend leest Ezechiél27:25b – 36. Chris leest Ezechiél 28:11-19 en Corina Ezechiél 32:2b – 15. Hans van der Mijden heeft hierover een inleiding. En Hanny Besselink vraagt in de rondvraag of er liefhebbers zijn om op dinsdagavond te gaan zwemmen. En voor het avondje van de dominee zijn er drie stukjes.

In de rondvraag van de vergadering van 23-01-’76 wordt er gepraat wat de vereniging zal gaan doen op het verjaardagsavondje van de dominee. Hans en Arend zullen een stukje doen. En Corina (van Ewijk?) zal een gedicht voordragen.

Op 29 maart ’76 krijgt de vereniging bezoek van Br. J. van der Mijden. Ten huize van de familie van der Mijden, Haaftenlaan 42.

Op 26-04-1976 heeft Hanny Besselink een inleiding over het in die tijd een veelbesproken onderwerp, ‘Graf of Oven’. Wat opvalt, is dat het scala van onderwerpen steeds breder word. Ook word de kerkgeschiedenis steeds vaker behandeld. Men is zich er ook van bewust van de nauwe verwantschap tussen geloof en politiek. Op de vereniging wordt er ook steeds vaker gepraat over het G.P.J.C. Het Gereformeerd Politiek Jongeren Contact. Dat was de jongerenclub van het G.P.V. Gereformeerd Politiek Verbond.

Onderwerpen over allerlei soort worden behandeld. We noemen er een aantal:

30-01-’76 Wetenschap en Geloof. Inl. Derk Zwerver. t.h.v. de familie Ulehake.

27-02-’76 Maarten Luther. Inl. Marjo Hannema, t.h.v. familie Hannema.

09-04-’76 Zwingli. Inl. Maartje Duursma, t.h.v. de familie van Keulen.

07-05-’76 Hervorming. Inl. Arend Kreun, t.h.v. de familie Versteegt.

28-05-’76 Ned. Gel. Bel. En de H. Cath. Inl. Margriet van der Mijden, t.h.v. familie v.d. Mijden.

04-06-’76 Contra Reformatie en Reformatie in Frankrijk. Inl. Derk Zwerver. t.h.v. Thea Huypens- v.d. Mijden.

11-06-’76 Een boos en overspelig geslacht. Inl. Hans van der Mijden, t.h.v. de familie Harthoorn.

17-09-’76 De Reformatie in Engeland. Inl. Peter van Ewijk, t.h.v. de familie van Ewijk. Op deze vergadering is ook Ant Hamming voor het eerst aanwezig.

Drie vergaderingen worden er gewijd aan het Communisme.

Een eenvoudige rekensom leert dat er zo’n  40 vergaderingen per jaar waren. Dat waren dus ook veertig inleidingen per jaar.

Op 10- 09-’76 is er een behoorlijke aanwas van nieuwe leden. Dat zijn: Jan Kreun, Piet van Dijk, en Rineke van der Mijden.

De notulen zijn vaak met keurige handschriften geschreven. Zonder iemand tekort te doen steekt het handschrift van Maartje Duursma er ver boven uit, Soms lijkt het of het gedrukt is.

En op 03-02-1978 word er in de rondvraag meegedeeld dat er op 6 februari oefenen is voor de Bejaardengym. Mogelijk met het oog op het bekende avondje van de dominee.

Op 30-03-1978 is dhr S.Duursma als afgevaardigde van de kerkeraad aanwezig. En heeft Bea Kranghand een inleiding over het Avondmaalsformulier.

Twee notulen staan vermeld onder de data’s van 11-05-1978.

 

 

                                            Kort overzicht L.O.I.S.

                                            Leer Ons Iedere Schrede.

                                                          Deel 3.

                                Periode 29-09-1978 t/m 23-03-1984.

 

Op 29-09-1978 wordt Ant Hamming gekozen tot presidente van de jeugdvereniging. Piet van Dijk wordt dan secretaris, en Wim van der Mijden alg. adjunct. Er zijn drie nieuwe leden, Jolanda van Ewijk, Gerdien Besselink, en Annette Duursma. En is Wim Veerman verhuisd naar de Pottumsestraat 8 in IJzendoorn.

Op -6-10-1978 bedanken Leny van Ewijk, Marjo Hannema, Tom van der Mijden En Rineke van der Mijden als lid. Maar enkele weken komen Gini Ploeg en Assalina Hamming er weer bij. Voor Assalina is het maar voor een paar maanden.

Op 05-01-1979 is er geen vergadering om de eenvoudige reden dat de inleider niet kwam opdagen.

Zo af en toe wordt er ook vergaderd in een bijzaaltje van de Eben- Haëzerkerk in de Gasthuisstraat.

Op 30-03-1979 is er een vergadering t.h.v. Ant Hamming, Stationsstraat 32 in Kesteren. Er zijn 14 leden aanwezig, plus een gast Ernst Poppe. Ant heeft een inleiding over: ‘Ter wille van het volgende geslacht’. Er is ook een ingekomen stuk. Dat is de trouwkaart van Arend Kreun en Maartje Duursma. Er ligt ook een vraag van dhr. S. Duursma, namens de werkgroep voor evangelisatie, op tafel. Of de jongelui bereid waren mee te helpen folders te verspreiden, op een zaterdag, onder het winkelende publiek.

Op 06-04-1979 wordt aan Wim van der Mijden gevraagd of hij eens wil uitkijken naar een geschikt cadeau voor Arend en Maartje, vanwege hun huwelijk. Wat voor cadeau dat is geworden vermelden de notulen niet.

Op de jaarvergadering van 28-09-1979 wordt Chris Kranghand gekozen tot Penningmeester, en Wim van der Mijden tot alg. adjunct.

11-01-1980 leest Chris Kranghand, wegens ziekte van Bea Kranghand, haar inleiding over ‘het gebed’, voor. Ook word er dan in de rondvraag nog gepraat over het avondje van de dominee. Wim, Jan, Douwe en Piet zullen voor de ins(w)inger zorgen.

Op 23-05-1980 is er een vergadering waarin er veel gebeurd. Naast de zakelijke onderwerpen van de afd. Zuid-Nederland, werd er op deze avond ook stevig gesproken over de Jehova - Getuigen. Het is ook de avond waarin Ant Hamming ontheffing vraagt als presidente van de vereniging. Als secretaris bedankt Piet van Dijk haar voor de bewezen diensten voor de vereniging Ant treedt over een poosje in het huwelijk met het oud lid van de vereniging, Derk Zwerver. Ant heeft geruime tijd de vereniging L.O.I.S. met vaste hand geleid. Met Ant verliest de vereniging weer zo’n kanjer van formaat. In het nabije verleden waren dat, zonder de anderen tekort te doen, Rinus Scholtus en Jan Ulehake. Rinus is momenteel wethouder namens de Christen Unie in Meppel. En Jan Ulehake is Predikant geworden. Van Ant weten we dat ze is verhuisd naar Emmeloord. Haar man Derk heeft iets met zijn arm gehad. Ant kon prachtig gedichten voordragen. Op evangelisatieavonden van het zangkoor, en politieke stands was ze paraat en stond ze haar (vrouwtje) mannetje.

Douwe-Jan van Dijk wordt tot voorzitter gekozen. Deze neemt de benoeming onder voorbehoud aan. Mogelijk in verband met zijn studie.

Op 6 juni is er een feestavond, in combinatie met de fuif van Douwe-Jan, bij de familie van Dijk.

Er is in deze tijd een behoorlijke wisseling in het ledenbestand. In de notulering staan vaak wel de nieuwe leden vermeld. Maar niet de vertrekkende. Wel Douwe-Jan van Dijk, Jacquelien van de Haar, en Ernst Jan Poppen.

Arie van Ewijk is intussen ook lid geworden. En Sjaak de Mooy, Jos en Adri van Kruysbergen uit Dreumel.

Er komen best nog wel pittige onderwerpen aan de orde. Adoptie. Abortus Provocatus, En heeft Jolanda van Ewijk een inleiding over, het maken van een inleiding. Piet Versteegt, als oud lid, is gevraagd of hij een spreekbeurt wil houden over de uitverkiezing.

Jan Kreun vindt het op de vergadering t.h.v. de fam. Priem op 16-01-1981, onrechtvaardig tegenover Adri en Jos Kruysbergen om bij de fam. Priem te vergaderen. Dit omdat er geen lift is in de flat. Jos is gehandicapt. Besloten word om ook een keer bij hen thuis te vergaderen. Dat zal gebeuren op 13 maart. Op dezelfde vergadering wordt ook geconstateerd dat er niets is voor het avondje van de dominee. Een ieder word verzocht om alsnog op de zolder te gaan kijken.

Op 24 september 1982 word er voor het eerst vergaderd in het nieuwe kerkelijk centrum, ‘De Ark’, aan de Schouw 48b. Marjan van Bommelen heeft dan een inleiding over 2 Corinthe, schets 10. En geeft René van Ewijk zich op als lid. Pieter en Bouke van Nierop zijn dan ook al lid.

Op de vergadering van 15 oktober 1982, word voorgesteld om een paraplubak te geven bij de opening van het ‘Kerkelijkcentrum, De Ark’, op 29 november 1982.

Regelmatig komen we nu ook de naam van Sjaak de Mooy tegen als secretaris. Wim van der Mijden is dan voorzitter. Connie de Mooy? is dan ook al lid, evenals Christien van der Mijden. Het wordt steeds moeilijker om te weten te komen wie wie is.

Op 07-01-1983 wordt er in de rondvraag meegedeeld dat de fietsen in de fietsenrekken moeten worden geplaatst. En ook dat men stukjes moet zoeken voor dominee’s verjaardag. En Bea Kranghand, die nog steeds lid is, eindigt met dankgebed, omdat ze die avond ook de inleiding had over Schets 5 van 1 Cor. Marjanne Nierop wordt ook lid.

De notulen worden eind 1983 wel summierder. Meestal passen ze op één kantje. Een paar keer nog heel uitgebreid, zoals op 18-11-1983 in de Ark. Connie had toen haar inleiding over ‘Zwakzinnigen in de gemeente’. Daar kwamen nog vijf vragen over. En op 09 -12-1983, als Erna Kreun haar inleiding houd over ‘De leer van de kinderdoop’.

We lezen nog dat Ron van Harten? En Carolien (van Harten?) lid zijn geworden.

Dat de notulen beknopter zijn geworden betekend echter niet dat het niveau minder is geworden. Op 23-03-1984 gaat men over tot in groepjes vergaderen. Men noemt dit een nieuwe methode. Na de pauze gaat men over tot de plenaire bespreking. Het onderwerp liegt er ook niet om. Prediker. Op deze laatste, bij mij bekend, genotuleerde vergadering waren 20 leden aanwezig. Deze notulen zijn ondertekend door Sjaak de Mooy als secretaris, en Wim van der Mijden als voorzitter.

 

Veel bekende namen zijn de revue gepasseerd. Soms ook onbekende. Ze hebben allemaal wel school gemaakt. Ze zijn gebouwd in het geloof. Het merendeel is nu ongeveer op middelbare leeftijd. Hebben soms een gezin met opgroeiende kinderen. Wat is het dan belangrijk om in de kerk te zijn opgegroeid. Daar ben je gevormd en geschoold door de prediking, catechisatie, jeugdvereniging en huisbezoek. Gedenk uw Schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan u zegt: Ik heb daarin geen behagen; En, dan volgt het treffende beeld van de aftakeling van het menselijk lichaam. Prediker 12.

God zoeken als je jong bent. Beter kan het niet.

 

Egbert van de Haar, Tiel, 2007.

Maak jouw eigen website met JouwWeb