Het meest vertaalde Boek ter wereld.

 Deze pagina is gestart op 17 - 02 - 2016.

 

Vertalingen van de Bijbel door de eeuwen heen.

 maxresdefault-1.jpg

 

De Vulgaat is geschreven door Hiëronymus van Stridon. Hij vertaalde in opdracht van de Paus tussen het jaar 390 – 405 na Christus het in Hebreeuws geschreven Oude Testament in het Latijn. Ook het in het Grieks geschreven Nieuwe Testament vertaalde hij in het Latijn. De Vulgaat is de gehele Heilige Schrift. Daarvoor waren er echter al wel deelvertalingen geschreven. Deze noemde men Vetus Latina. Deze vertalingen zijn nooit officieel geweest.

Staat de historiciteit van de Bijbel vast?

We kunnen er van uit gaan dat Adam mogelijk de Hebreeuwse taal sprak. En dat ook Mozes, toen hij de eerste Bijbelboeken schreef, zich van dezelfde Hebreeuwse taal bediende.

De Tenach is het Heilige Boek voor de Joden. Het bevat de boeken over de Wet, de Profeten en de Geschriften. In het Hebreeuws worden geen klinkers geschreven. In principe kan men dan TNCH schrijven. Doch het wordt uitgesproken als TeNaCH.

Dit is onderverdeeld in de T van Thora. De Thora bevat de vijf Bijbelboeken die Mozes heeft geschreven. Ook wel de Pentateuch geheten.

Van Adam tot Mozes waren 2368 jaar.

Mozes kon zeker al schrijven. Vroeger meende men van niet. Het Hebreeuws is de oudste taal van de wereld.

 

Dodezeerollenjpgjes.jpg

 

De Dode zeerollen worden in elkaar gepast. 

 

De Pentateuchkritiek is een beweging in de kerk die vragen stelt over de juistheid van de eerste vijf Bijbelboeken van Mozes. Deze critici gaan er van uit dat de Bijbel een bundel verhalen is die door mensen is geschreven. Uiteraard zijn deze door een mens geschreven. Maar door de inspiratie van de Geest van God.

De kerk belijdt in artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis duidelijk dat wij Hem kennen door, ten eerste Zijn Schepping , onderhouding en regering van de hele wereld….. Ten tweede maakt Hij Zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons bekend door Zijn Heilig en Goddelijk Woord, namelijk voor zover dat voor ons in dit leven nodig is tot zijn eer en tot behoud van de zijnen.

Schrift kritische Bijbelwetenschappers hielden eigenlijk geen Heilige Schrift meer over.

Helaas heeft zij veel christenen in hun val meegezogen.

De Pentateuch – kritiek begon in de 18e eeuw. Dat was de eeuw van de Verlichting. De Bijbel wordt door sommigen in stukken geknipt. En weer op een andere manier in elkaar geschoven. Het is de Franse arts Jean Astruc die er mee begon. Hij ontdekte dat in het boek verschillende namen voor God werden gebruikt. Hij was daardoor de mening toegedaan dat daarin de sleutel lag dat er verschillende bronnen waren gebruikt voor de samenstelling van het boek. Zijn leer werd later over genomen door anderen.

Men nam oorspronkelijk deze volgorde aan: De eerste Elohist, de tweede Elohist, de Jahvist, en de Deuteronomist.

Dit zijn verschrikkelijke dwalingen die de kerk teisterden en nog in vele kerken opgang vind.

Het is goed dat wij dat tegen gaan. In 2 Tim.3:16 staat: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

Het is voor Bijbelvertalers dan ook van groot belang om uit te gaan van de oorspronkelijke tekst.

 

http://www.werkgroepstudenten.nl/files/Standaard/Lezingen%20conferenties/2004-wico-zippro.pdf

 

De spraakverwarring.

Er worden momenteel circa 7000 talen in de wereld gesproken. Daar zijn de talen en of dialecten, zoals wij die kennen in ons land, niet bij inbegrepen.

Hoe kon dat, omdat er in het begin maar één taal werd gesproken? In Genesis 11: 9 kun je het hele verhaal vinden. Kijk maar op: https://bijbel.eo.nl/bijbel/genesis/11

Daar werd de spraak verward vanwege het feit dat de mens daar een toren wilde bouwen die tot de hemel zou reiken. Op deze manier wilden zij tot uiting brengen dat zij niet verstrooit wilden worden over de gehele aarde. De naam Babel betekend verwarring.

 

 

 

 

De spraakverwarring.

 SpraakverwarringBabelIsings.jpg

 

Links zendingsmedewerker Veldhuizen legt het eerste contact met bewoners van een onbekend gebied. Vis, vishaakjes en plastic zijn daar heel handig voor. Rechts Gesprekken  met de Korowai mannen worden met een recorder opgenomen om de taal te bestuderen. De taal moet men bestuderen omdat de taal nauw is verbonden met de cultuur van een volk. Bij de Gereformeerde kerken heeft men dit altijd onderkend.

 

 

 

De taal spreken van de bewoners van de zendingsgebieden is zeer belangrijk. Op de foto zendeling Jac. Kruidhof in gesprek met Ziobokmensen op Nieuw - Guinea. Bron:: Vrijgemaakt - waarom eigenlijk. H.R. Munneke Uitgeverij Kok Kampen.

Meer weten over de zending?  http://www.klondyke.nl/boek/70613/tj-s-de-vries/een-open-plek-in-het-oerwoud  

 

Missievonc.jpg

Meer weten over de zending G.K.V.? Klik op: http://verrenaasten.nl/

 

Wulfila of Ulfilas.

Wulfila of Ulfilas leefde van ca 311 – ca 382.

Hij was bisschop van het Germaanse volk de Goten. Hij vertaalde rond 360 de Bijbel in de taal van de Goten. Deze Germaanse volksstam was de eerste stam in Europa die tot het christendom overging.

Wulfila of Ulfilas behoorde tot de Ariaanse richting. Dat wil zeggen: Dat Jezus en de Heilige Geest ondergeschikt zijn aan God. De Drie-eenheid wordt dus niet erkend zoals Calvijn en de calvinisten het beleed en belijden. Christus is dus niet door God geschapen. En de Heilige Geest ook niet. Te samen Zijn Ze de Drieenige God die leeft en regeert in eeuwigheid.

Kijk daarvoor op deel 2 van de Tielse Kerkgeschiedenis die ik heb geschreven. Beginnend bij : Rond 300 woede er….

 

http://hennepe.jouwweb.nl/kerkgeschiedenis-tiel-tielse-kerkgebouwen-frans-willem-van-dee-predikanten-vanaf-de-afscheiding-t-m-/kerkgeschiedenis-tiel-deel-1-t-m-8

 

Tegenwoordig noemt  men het Arianisme het Unitarisme. Deze benaming is ontstaan na de Verlichting in de 17e en 18e eeuw. Men kan het vinden bij de Jehovagetuigen en Remonstranten.Unitarisme (theologie Het is een zeer ernstige dwaling.

Bijbelvertalingen luisterden dus heel nauw. Men doet er goed aan om steeds terug te gaan naar de oude grondtekst.

De Nederlandse vertalingen.

Het is ondoenlijk om ze hier allemaal de revue te laten passeren. In het boek:

Het Nieuwe Testament leren lezen, van Frans Van Segbroeck, lees ik dat er rond 850 er dichterlijke bewerkingen van evangelieteksten zijn geschreven. Deze werden geschreven in het Diets. Diets was een Middelnederlands taal die werd gesproken tussen 12 en 1500. De eerste vrijwel complete Bijbelvertaling zag het licht in het midden van de 14e eeuw. Ook Geert Grote hield zich bezig met de vertaling van de Bijbel. Dat was omstreeks 1383. In 1477 werd de eerste volledige Bijbel in het Nederlands in Delft gedrukt. Ook de zogenaamde Keulse Bijbel werd omstreeks die gedrukt.

Men gaat er van uit dat de echte eerste vertalingen in ons land zijn ontstaan in de dertiende eeuw. Dat hield in dat de Latijnse tekst , dus niet uit de originele Hebreeuwse  tekst werd overgezet in de Middelnederlands volkstaal. Dat werd voornamelijk gedaan door priesters. De kerk raakte daardoor in een moeilijk parket, want men was bang dat enerzijds de bijbel in ongeschoolde handen zou vallen. Anderzijds was de kerk ook geroepen om het evangelie van genade en verlossing te verkondigen aan een wereld die in boosheid ligt.

De Antwerpse drukker Willem Vorsterman zorgde tussen 1530 en 1550 voor zes vertalingen van het Nieuwe Testament.

In dezelfde tijd verscheen er een vertaling van de hand van Nicolaas Winghe van de Leuvense Vulgaatuitgave.

Circa 1860 kwam van de hand van Jan Theodoor Beelen een vertaling op grond van de Vulgaat met commentaar gereed.

Tussendoor werden er ook telkens nieuwe vertalingen van Bijbelboeken afzonderlijk op de markt gebracht.

 

Talen veranderen telkens. De Nederlandse taal ook. De Bijbelvertaling van 1951 is door veel kerken al afgeschaft. Daarvoor kwam  de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV, 2004) Er is een hele lange lijst van Bijbelvertalingen in ons land. Ik tel 24 vertalingen. Op Wikipedia kun je ze allemaal vinden.

 

Belangrijke Bijbelvertalingen in het buitenland zijn:

Septuagint (Grieks)

Vulgaat (Latijn)

King James Version (Engels)

Lutherbijbel (Duits)

Wycliffebijbel (Engels)

 

John Wycliffe.

 

 wyliffe.jpg

Wie was John Wycliffe?

John is geboren in 1330 Hipswell, Yorkshire . Hij overleed op 31 december 1384 in Lutterworth, Leicestershire. 

Hij was professor Theologie op de universiteit te Oxford. Hij was het met verschillende standpunten in de Rooms Katholieke kerk niet eens. Hij vond dat er geen priesters nodig waren om zonden te vergeven. Hij had scherpe kritiek op de aflaathandel. Hij verzette zich sterk teken de Transsubstantiatie in de Rooms – Katholieke kerk. Deze geloven  de verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus, Plaats vindt tijdens de die volgens de katholieke leer tijdens de eucharistieviering plaatsvindt. Voorts pleitte hij dat mensen , zonder tussenkomst van een priester, op grond van de Bijbel hun geloof mochten belijden.

John Wycliffe wordt beschouwd als een voorloper van de Reformatie in Engeland.

 

 

Wycliffe Nederland.

Wycliffe Nederland schat dat er van de circa 7000 talen die er op deze aarde gesproken wordt er bijna 3000 Bijbelvertalingen zijn gerealiseerd. Geschat wordt dat er nog bijna 1800 vertalingen nodig zijn voor miljoenen mensen die nog geen bijbel in hun eigen taal bezitten.

Kijk voor meer over deze organisatie op: http://www.wycliffe.nl/

Door deze noeste arbeid zijn ontelbaar levens positief veranderd.

Wycliffe is betrokken geweest bij 78 procent van Bijbelvertalingen in deze wereld. De digitalisering is een enorme sprong voorwaarts. Een enorme klus die echter ook heel veel geld kost.

Wycliffe Nederland werkt ook samen met de zending  G. K. V. op Papua Nieuw Guinea  met  Peter Jan de Vries. Die is  Bijbelvertaler voor de Korowai-stam in dat enorme grote land.

 

Eerste Bijbelgenootschap in Engeland.

In Engeland werd in Londen door Huches van Battersen in 1804 het eerste Bijbelgenootschap opgericht. De bedoeling was om de Engelse huisgezinnen te voorzien. Vervolgens werden ook Bijbels verspreid in andere talen. Ook aan armen en onvermogenden werden Bijbels verstrekt. Soms voor hele lage prijzen of gratis. Dit initiatief kreeg al spoedig nagevolgd in tal van andere landen. In Duitsland, Nederland (1814), Noord – Amerika, Rusland en Zweden werden Bijbelgenootschappen opgericht. In 1840 was de Bijbel al vertaald in 136 talen. In 1862 waren er al circa 5000 Bijbelgenootschapen actief om de Bijbel onder zowel christenen als onder de heidenen te verspreiden.

Een enorm verschil met die tijd van 1524 toen in Leipzig, op bevel van de Hertog Georg van Saksen den boekverkoper werd opgehangen vanwege het verspreiden van delen van de Bijbel.

 

 Zending en Missie hebben in het verleden wereldwijd heel veel bijgedragen met Bijbelvertalingen in het gebied waarin ze actief waren. Ook thans is dat nog steeds zo.

 

Meer weten over de Bijbel? Kijk op: http://www.bijbel-2015.org/Overdebijbel.html 

 

++++++++++++++++++++++++

 

Voorlopige lijst van de gebruikte literatuur.

De Geschiedenis der Godsopenbaring. Deel 1. Ds. I. de Wolff en Ds. G. van Doorn. Uitg J. Boersma Enschede.

 

Een open plek in het oerwoud. Redactie Tj. S. de Vries. Uitg. De Vuurbaak.

 

Van sabbat naar zondag. De rustdag in Oud en Nieuw Testament door Joh. Francke.

 

Middeleeuwse bijbelvertalingen door A. A. den Hollander, Erik Kwakkel, en Wybren Scheepsma.

Uitgeverij Verloren Hilversum. 2007.

 

Beknopte schets der godsdienstige gezindten of der Godsvereering bij de Heidenen, Joden, Mahomedanen (1)  en Christenen. Door M. D. Teenstra. Uitgegeven door P. Noordhoff 1864 te Groningen.

1 Mahomedanen is een 19e eeuwse benaming van Mohammedanen.

 

De Bijbel heeft toch gelijk. Werner Keller, Uitg. H. J. Paris Amsterdam 1956.

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb