Twijfel over jou geloof.

 

Hoe vlieg jij? Foto Egbert van de Haar.

 

Christen zijn en toch twijfelen?

 

Christen zijn en toch twijfelen, kan dat wel? Twijfelen of God wel bestaat? En als God bestaat waarom gebeuren er dan zoveel verschrikkelijke dingen in de wereld? De vraag stellen is hem ook beantwoorden. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Voorwaar, het is geen klein probleem. Er zijn heel veel christenen die twijfelen. Ook predikanten. Nou, dat is nogal wat!

Nu zijn niet alle mensen gelijk van karakter. Laten we daar maar mee beginnen. Stel je hebt een karakter dat je de dingen niet zo maar aanneemt. Of je wilt je boeltje altijd zelf regelen. Je kunt van nature ook wat depressief zijn aangelegd.

We leven in de eeuw van de twijfel zei Bavinck in 1901. Dat was toen al, ruim een eeuw geleden.

We hebben allemaal wel eens de neiging om te twijfelen. Een schoollier kan twijfelen of hij het tentamen wel haalt. Je kunt twijfelen of je dit jaar wel op vakantie kunt gaan. Krijgen we, nu we getrouwd zijn, wel kinderen? Gaat het in ons huwelijk wel goed? Blijf ik wel gezond? Word ik wel oud? Kan ik mijn baan wel behouden? We kunnen twijfelen over van alles en nog wat. Dat is eigenlijk normaal. Want je weet het eigenlijk niet. Je kunt niet in de toekomst kijken. We hebben net goed en wel de economische crisis achter de rug. De naweeën voelen we nog steeds. Het ziet er naar uit dat het binnenkort beter zal gaan. Dat is de verwachting van de deskundigen. Maar zeker is er niets.

 

Wat het geloof betreft was het enkele eeuwen geleden het denkpatroon van de mens heel anders dan nu. Was er voor die tijd een opzien naar de gevestigde machten, in de 17e eeuw veranderde dat echter heel sterk. De Franse revolutie was daar ook mede de oorzaak van. De term Vrijdenkers deed zijn intrede. In Engeland ontstond circa 1700 de freethinker. In eerste instantie waren dit mensen die zich wat vrijer opstelden op het terrein van de godsdienst. Maar al gauw waaide dit over naar andere terreinen van het leven. Het atheïsme was geboren.

In Nederland werd in 1856 de Dageraad opgericht. In 1957 werd de naam veranderd de Vrije Gedachte. Een vereniging dus die het zelfstandig denken wilde bevorderen.

 

Vroeger ging het overgrote deel van de Nederlandse natie naar de kerk. Men noemde ons land wel eens een gedoopte natie. Hele gezinnen trokken samen op naar Gods huis ( de kerk). En heel vaak ook nog twee keer per zondag. Vanaf de jaren 50 van de 20e eeuw veranderde dat sterk. De hele samenleving veranderde. De provobeweging ontstond in de jaren 60. Deze beweging was voorstander van een geweldloos anarchisme. Dit brachten zij tot uiting door het provoceren van de gevestigde macht. Op 13 mei 1967 heft de beweging zichzelf op. Sommigen sloten zich aan bij de Kabouterbeweging. Deze beweging bestond van 1969 tot 1974. De P.P. R werd opgericht. De Politieke Partij Radicalen. Deze ging in 1991 op in Groen Links. En ook de P.S.P ontstond. Ook de P. S. P, de Pacifistisch Socialistische Partij, die was ontstaan in 1957 ging in 1991 op in Groen Links. Een aantal van deze ideeën zijn later overgenomen door een aantal politieke partijen.

De provobeweging ontstond in 1965. Men richtte zich in een geweldloos provocerend verzet tot de gevestigde macht. In mei 1967 heft de beweging zich op. Sommigen melden zich aan bij de Kabouterpartij. Deze partij sloot meer aan met de zogenaamde hippies uit die tijd. Dit was een grote groepering in de Nederlandse samenleving. Zij verzetten zich tegen het kapitalisme en het materialisme omdat deze gebruik maakten van de technologische ontwikkelingen. Deze zouden leiden tot ernstige milieuverstoringen. Om tot nieuwe inzichten te komen gingen sommige hippies over tot het gebruik van geestverruimende middelen. Deze zag men als een manier om de wereld te verbeteren. Ook mystiek en oosterse religies waren zeer in trek.

In de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw kwamen de gastarbeiders in ons land. Eerst de Spanjaarden en Italianen. Daarna de Turken en Marokkanen. En verder nog uit tal van andere landen. Zij brachten ook hun eigen religie mee. Nederland werd een multiculturele samenleving.

 

In de jaren ’80 van de 20e eeuw traden er ook grote veranderingen op in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt. Jarenlang was het min of meer een wat gesloten gemeenschap geweest. Er werd gedacht vanuit het Gereformeerde beginsel.

Was je vrijgemaakt dan stemde je G.P.V. (Gereformeerd Politiek Verbond). Was je lid van het G.M.V. ( Gereformeerd Maatschappelijk Verbond). Stuurde je de kinderen, als het even kon, naar een Gereformeerd vrijgemaakte school. Las je het Gereformeerd Gezinsblad het latere Nederlands Dagblad. Was je lid van een Gereformeerd zangkoor. Kortom: We hadden onze eigen zuil. Dit alles is met heel veel moeite opgebouwd.

 

Bij de Rooms Katholieken was dat jaren eerder al evenzo. Denk hierbij aan de Katholieke Volkspartij de K.V.P. en de vele R.K. scholen etc. in ons land. Denk maar aan het rijke Roomse leven. Was je niets of bijna niets of anders denkend dan had je de P.v.d.A. de partij van de Arbeid. De Liberalen hadden ook al een eigen partij. Gereformeerden uit de gebonden synodaal Gereformeerde kerken hadden de A. R. partij. De Anti Revolutionaire Partij.

Kortom, men koos voor principes.

In de jaren ’60 van de 20e eeuw begon in de R.K. wereld en die in dat van Gereformeerden en Hervormden de ontzuiling. Het werd allemaal wat algemener. Scheidslijnen werden weggepoetst. Het C.D.A, het Christen Democratisch Appél ontstond.

De omroep de TROS werd opgericht. Deze omroep trok duizenden leden bij de VARA vandaan. De eerste pretomroep in Nederland was een feit. De andere omroepen konden toen niet achterblijven. Dit bracht een enorme vervlakking in de samenleving met zich mee. Dit werd enige jaren later nog eens versterkt door de komst van vele commerciële zenders. We leven nu in een zeer materialistische maatschappij.

We gaan terug naar de jaren ’80 van de vorige eeuw. De Gereformeerde kerk vrijgemaakt. Ook daar trad de ontzuiling op. Het Nederlands Dagblad stelde haar redactie open voor niet of anders denkende gereformeerden. De Bijbeltekst, ‘Ik en mijn huis,’ verdween van de voorpagina. Gereformeerde scholen  verruimden ook het toelatingsbeleid. Het G.P.V ging samen met de R.P.F op in de Christen Unie. Dat het bovenstaande een zware wissel trok is toen niet al te goed doorzien. Immers men was gewend aan dat intieme geborgen gevoel. Beschermd in die veilige omgeving waarin ieder vrijwel hetzelfde dacht en geloofde. Men leefde op een eigen ontworpen eiland.

Dat alles is nu verleden tijd. De maatschappij is open geworden. Daarin leeft ook de kerkmens van nu. Kerkorde’ s werden in het hedendaags Nederlands omgezet. Ook werden er geheel nieuwe kerkorde’ s aangenomen. Het ging vaak heel snel. De gewone kerkmens kon het af en toe niet meer bijbenen. En dat heeft zijn gevolgen. Meer van de Geest werd een gevleugeld woord in deze kerken. Kerkmuren, die eerst enorm hoog waren, werden bijna geslecht. Er kwam meer openheid naar elkaar. Er kwamen nieuwe psalmberijmingen. Het gezangenboek werd herzien. Er ontstonden muziekgroepen. Dat is aan de ene kant winst, maar aan de andere kant ook verlies. Een aantal kerkleden konden zich hierin niet vinden en vertrokken naar andere kerken, of vormden een aparte kerkgemeenschap. Anderen onttrokken zich en verdwenen in het niet.

 

In de wetenschap wordt er al lang niet meer over gesproken over God als onze Schepper. In het Nederlands Dagblad van 27 – 08 – 2015 las ik een onderwerp van Marc Janssens dat christelijke docenten op de universiteiten vaak een kleine minderheidsgroep zijn. Daardoor voelen zij zich vaak niet serieus genomen. In deze krant een interview met Psycholoog Peter Roelofsma over ‘Kruip uit je schulp op de universiteit.’ Het gaat hier vooral over christelijke docenten op de universiteiten.

 

 

In Nederland zijn er circa 1600 geloofsgemeenschappen. Vrijwel de meesten zijn zogenaamde isme’ s.

De meeste geloofsgemeenschappen gaan er van uit dat je de vrede en rust moet vinden in jezelf.

Met het christelijk geloof is dat echter niet zo.

 

Kerngeloof van een gereformeerd kerklid is vraag en antwoord van zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus is:

 

Vraag 1.

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

 

Antwoord 1.

Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus. Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost.

Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs zo, dat alles dienen moet tot mijn heil.

Daarom geeft Hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven en maakt Hij mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven.

 

Wat is twijfel?

 

Twijfel is het niet zeker weten of het zus is of zo.

 

Het woord weifelen komt oorspronkelijk van wuiven. Heen en weer bewegen betekend het. Van oorsprong is het geen echt Nederlands woord.

 

Twijfel over je geloof komt veel voor. Iedere christen twijfelt wel eens.

Maarten Luther twijfelde.

Moeder Theresa twijfelde.

Johannes Calvijn had zijn twijfels.

Het gaat er wel om waaraan je twijfelt.

Twijfelen is een vorm van zwak geloven. Je laat het niet merken, maar je bent gauw van je stuk gebracht in je denken.

Je wordt ermee geconfronteerd in de samenleving. Op de werkvloer.

Je collega zegt: ‘Joh, wat fijn voor jou dat je gelooft in God. Ik geloof niet, gewoon omdat ik vind dat God niet bestaat. Het is nog nooit iemand geweest die mij daarvan heeft kunnen overtuigen.’ Sommigen zeggen het ronduit dat God niet bestaat. Het is een beeld dat door de mensen zelf is gemaakt. En een beeld is niet de werkelijkheid.

Je bent nog jong. Op de lagere school maar vooral in het voortgezette onderwijs kom je in aanraking met de moderne wetenschap. Geloof is daar echt niet meer in beeld.

God is dood theorie. Deze stroming kreeg in de jaren 60 van de 20e eeuw veel aanhang in ons land. Gabriel Vahanian verkondigde dat er geen enkel modern mens in God geloofde. Friedrich Nietzsche constateerde dat God dood was. Tal van theologen riepen op om te geloven in een holle lege toekomst. Dit bracht een enorme secularisatie in ons land op gang. Enige jaren geleden schreef Klaas Hendrikse zijn boek ‘God bestaat niet.’

 

Er zijn tal van boeken verschenen die gaan over de geloofstwijfel. Teveel om op te noemen. Twee boeken wil ik noemen als mogelijke tegenpolen.

Bastiaan Oostendorp schrijft in zijn boek ‘Brons Licht’ dat het soms beter is te kiezen voor namen die de Almacht kenmerken dan voor de echte namen. Hij beveelt dan de namen aan als Almachtige, Alomvertegenwoordige, Alwetende.

Wim Dekker schrijft in zijn: Tegendraads en bij de tijd: verder in het spoor van Bonhoeffer: dat geloofstwijfel alles te maken heeft met een gebrek aan concrete navolging.

 

 

De Duivel.

 

De duivel is er heel behendig in om je te beïnvloeden. Hij werkt in je hart. Hij kent onze zwakheden op zijn duimpje. Stel je voor. Je zit in de kerk. Je hebt je voorgenomen om er eens goed voor te gaan zitten, maar in de kortste keren dwalen je gedachten af.

Je zit op een bijbelstudievereniging van de kerk. Mooi dat je dat doet. Maar pas op. Iemand moet een inleiding maken. Daarbij heeft hij naast de Bijbel bronnen nodig. Die worden tegenwoordig zo van internet geplukt. Daar zit een groot gevaar in.

Er zijn theologen die ons willen vertellen wat we niet en wat we wel uit de Bijbel kunnen geloven. Is het allemaal wel waar wat er in de Bijbel staat? De hedendaagse Schriftkritiek. Denk niet dat dit aan de christen voorbij gaat. Het raakt hem of haar zeer zeker.

De seksuele vrijheid die van de daken wordt gepredikt. Samenwonen is heel normaal in Nederland. Dit gaat ook de kerkdeuren niet voorbij.

Wat te denken van de welvaart. Veel christenen hebben een behoorlijk welvaartspeil bereikt. Het is hen van harte gegund. Maar als dat ons enige doel is in ons leven. Ook als je een trouw en medelevend kerklid bent. Aan de buitenkant is het niet te zien hoe je van binnen bent. God echter wel.

Je gaat trouw naar de kerk. Toch zit je wel met vragen. Bestaat God wel? Is er niet iets anders? Was het toch niet die oerknal waardoor de aarde is ontstaan?

Dit is ook een serieus probleem waar ook predikanten mee worstelen. Ook in de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Onlangs verscheen er in het Nederlands Dagblad bijlage Zomer van 14 augustus 2015 een interview met de predikant Bram Beute. Deze predikant had een boek geschreven over zijn twijfel. ‘Ik geloof, geloof ik.’ Hierin geeft hij uitleg over zijn eigen zoektocht naar geloven en twijfel. Ook geeft hij antwoorden hoe je ermee om kunt gaan.

Twijfel, je kunt er niet om heen.

En toch komen er in ons land nog steeds mensen tot geloof. Ook in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt in Tiel. Deze kerk is nog nooit in haar bestaan zo groot geweest. Ruim 210 leden. En nog steeds komen er mensen bij.

 

Op reis.

 

We zijn op reis. We zijn op reis, of we willen of niet. We zijn op reis zonder dat we ingecheckt hebben. Elk mens is op reis. Niemand uitgezonderd. Je bent op reis al vanaf de conceptie.

Kain ging op reis na de moord op zijn broer Abel. Abram ging op reis met Sara. Mozes ging op reis. Hij ging met het volk van God, Israël de verzengende hitte van de woestijn in. Veertig jaren lang duurde die reis naar het beloofde land. Abram en Mozes, ze gingen in gehoorzaamheid. David moest veel vluchten voor koning Saul. Jezus reisde heel het Joodse land door. Ook stuurde hij zijn discipelen op reis. Ook de apostelen gingen op reis. Thomas ging zelfs naar India en is daar ook gedood. Paulus ging naar Rome en is daar gedood. Mattheüs moet in Ethiopië zijn gedood. Zendelingen trokken de wereld in. Ook in de Oekraïne is een bloeiende gereformeerde kerk.

 

 

Wat kun je doen tegen twijfel?

 

Je hebt jarenlang, misschien wel van kindsbeen af gelooft. Maar als je ouder wordt ontdek je ook andere dingen. Dan komt ineens die twijfel. Je twijfelt of het allemaal wel waar is wat er in de Bijbel staat. God? Bestaat Hij eigenlijk wel? En als Hij wel bestaat waarom overkomt mij dan zoveel ellende?

God, ik voel Zijn aanwezigheid eigenlijk niet.

 

 

Hans Bouma voelde bij het ruiken van de Lavendelgeur al Gods nabijheid.

Hoe kan dat dit verschil?

De Heilige Geest werkt het geloof in onze harten. Dat wil niet zeggen dat wij daardoor eenvormige mensen zijn. Ieder mens heeft zijn eigen aanleg. Mannen schijnen gauwer te twijfelen dan vrouwen.

De mens is gegeven om alles te onderzoeken. God heeft dat in de aard van de mens gelegd. Wij willen antwoorden op onze vragen. Maar die krijgen we niet altijd. Ook niet als we die blijven zoeken. We zullen al zoekend moeten ervaren dat God sommige dingen voor de mens verborgen houd. Lees daarvoor maar Prediker 8: 16 – 17. God trekt hier duidelijk een grens. Die grens moet je echt niet willen overschrijden, want dan kom je verkeerd uit. Zelfs de verstandigste onder de mensen kan God niet doorgronden. Ook al beweert hij van wel. Eens zal hij ervaren dat dit lucht is. Wie toch blijft twijfelen, stelt zich bloot aan aanvechtingen.

De apostelen vragen in Handelingen 1 vers 6, dat is na de opstanding, aan Jezus wanneer Hij Koning van Israël zal worden. Jezus, zegt dan: dat zij dat helemaal niet hoeven te weten wanneer dat zal gebeuren. Maar dat alleen God de Vader dat weet.

We moeten niet bezig zijn met wat God ons niet bekend heeft gemaakt. Want daarmee overschrijd je de grens die God gesteld heeft. Dan ga jij je opstellen tegen God. En dan loop je vast, en kom je tegenover God te staan. Dat moet je toch niet willen?

Het is beter om bezig te zijn met die dingen die God ons in Zijn woord wel heeft geopenbaard. Daar heb je al werk genoeg aan. Dan wordt jouw geloof in God ook veel standvastiger. Twijfelaars moeten zich bekeren tot zoekers. En wat je niet kunt vinden moet je aan God over laten.

Wie lof offert , eert Mij,

En baant de weg, Ik zal hem Gods heil doen zien. Psalm 50 : 23.

Wie toch blijft twijfelen stelt zich bloot aan aanvechtingen.

 

God die alles maakte.

De ontwikkeling van een baby vanaf de conceptie. Met ondertiteling.

http://www.documentairenet.nl/review/alexander-tsiaras-van-conceptie-tot-geboorte-beeld/

Het grootste wonder ben je zelf. Twijfel uitgesloten.

 

Twijfel je nog? Zing dan mee.

https://www.youtube.com/watch?v=mAKFSUbL8ek

 

Bijzondere links:

http://www.brambeute.nl/?p=149#more-149

 

 

Literatuur:

 

Twijfel. H. Westerink. Uitgeverij de Vuurbaak.

 

Roep mij aan. H. Westerink. Uitgeverij de Vuurbaak.

 

Ervaringen met de Levende. Hans Bouma. Uitgeverij Ten Have.

 

Authentiek. De zoeker en het verlangen. Boele P. Ytsma. Uitgeverij Meinema Zoetermeer.

 

De Bijbel: een open boek? Door C. van der Leest Website:  http://www.corvanderleest.nl/

Uitgeverij de Vuurbaak.

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb