Hennepe.jouwweb.nl
Home » Geschiedenis kerkbouw Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Tiel.

Geschiedenis van de kerkbouw Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Tiel.

Geschiedenis bouw Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Tiel.

Uit de pers.

 

 

 AquarelEbenHaezerkerk.jpg

 

j-j-spiering-smalllarge.jpgHenriette-1.jpg

 In augustus 1978 verscheen er in de Tielsche courant het bericht dat o.a de kerk Eben Haëzer zou worden verkocht. Ds. van 't Hof vond het vreselijk, maar het kon niet anders.

Naar aanleiding hiervan heb ik onderstaand ingezonden geschreven.

Ik ben op zoek naar dat bewuste artikel waarin de Fundatie van Christelijke belangen in Tiel dit bekend maakt.

Ingezonden in de Tielsche courant.

 

Tielsche Courant.

Tiel, 30 – 8 – ’78.

 Worden in Tiel de christelijke belangen werkelijk gediend? 

Geachte redactie.

Onderstaand artikeltje zou ik gaarne als ingezonden stuk geplaatst zien in uw blad.

“Verkoop en sloop Eben – Haëzer.”

Graag wil ik reageren op uw artikel betreffende de verkoop en sloop van de Eben – Haëzerkerk.  Het blijkt dat uw blad, in deze, naar mijn gevoel, onvoldoende informatie heeft gegeven. Het is namelijk zo, dat het Amersfoortse bedrijf  Vahstal b. v . niet de enige gegadigde was. Een andere gegadigde was de Gereformeerde Kerk ( vrijgemaakt) te Tiel. Deze Kerk had zéér grote belangstelling voor Eben – Haëzer.                                                                                                       

Omstreeks  januari – februari 1978 heeft deze Kerk een bod gedaan op Eben – Haëzer en de bijbehorende consistorie ruimten. Enige tijd daarna kreeg de kerkeraad van bovengenoemde Kerk een brief waarin zij, als één van de gegadigden, voor een deel van het complex in de Gasthuisstraat, gevraagd werd een bod uit te brengen op dat deel waarvoor zij interesse had. Het gevraagde bod zou gelden tot een juli 1978. De kerkeraad heeft toen het vroegere bod herhaald. Het antwoord was teleurstellend. Omdat uit dat antwoord niet bleek dat Eben – Haëzer aan een ander was verkocht, heeft de kerkeraad het curatorium van de Fundatie voor Christelijke belangen geschreven, dat zij als gegadigde in aanmerking wenste te blijven komen, en dat haar bod óók na een juli 1978 van kracht zou blijven.                                                                                                                                       

Bij nadere informatie door de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt is gebleken, dat de verkoop aan de genoemde kerk niet doorging, niet omdat het bod te laag zou zijn geweest. Doch de verkoop in kavels, zou naar de mening van het curatorium te weinig hebben opgebracht. Aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt is niet gevraagd , of men in principe bereid zou zijn, het gedane bod te verhogen. Men zou hiertoe gaarne bereid zijn geweest.

Het leek mij goed, U en uw lezers van dit blad, deze toch wel zéér belangrijke informatie te verstrekken. Toen de kerkeraad dit zondags  aan de gemeente bekend maakte ging er een golf van teleurstelling door haar heen. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt is een zéér sterk groeiende gemeenschap, doch heeft zich altijd moeten behelpen met gehuurde lokaliteiten. Ook de Eben – Haëzer heeft zij vaak gebruikt, dit in verband met catechisaties en huwelijksbevestigingen. Wat had deze Kerk veel kunnen doen, als zij een eigen gebouw had gehad. Denk aan de mannen – vrouwen – grote en kleine jeugdverenigingen. Het vergaderen thuis wordt bijna ondoenlijk. En verder de voorlichtingsavonden en het jeugdwerk voor buitenkerkelijken, het houden van zangavonden en dergelijken. Een prachtig stuk christelijk levenswerk van de dames Spiering wordt afgebroken, terwijl een plaatselijke Kerk bereid was Eben – Haëzer te kopen.                                                                                                                                         

De vraag rijst op, worden de christelijke belangen in Tiel werkelijk gediend met deze afbraak?                                                        

Ik dacht dat de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt gedaan had wat ze kon.

Inmiddels verblijf ik met de meeste hoogachting.

 

E.A. van de Haar.

 Jelis van Riemsdijklaan 3. 4001 K S  Tiel

 

InterieurEbenHazerkerk.jpg

 

-----------------------------------------    -----------------    --------------------------------------

 

In het Nederlands Dagblad van 14 – 10 – 1978.

Koper Vahstal B V wel bereid tot gesprek.

Geref. Kerkeraad Tiel teleurgesteld over bestemming ,, Eben Haëzer “ – kerk.

Van onze redactie kerkelijk leven.

Tiel. – Het ziet er niet naar uit dat de Gereformeerde kerk  ( Lees Gereformeerde kerk vrijgemaakt .Cursief van mij Egbert van de Haar.) te Tiel alsnog het voor de sloop bestemde ,, Eben Haëzer “- kerkgebouw in het centrum van deze plaats kan kopen. In het begin van dit jaar had de kerkeraad een bod gedaan  op het te koop aangeboden gebouw met bijbehorende consistorieruimten  en naar het zich liet aanzien was de koop toen zo goed als zeker. De projectontwikkelaar Vahstal B V te Amersfoort, die na maanden  van afwachten het gebouw gekocht bleek te hebben, is echter wel bereid alsnog met de Gereformeerde kerkeraad in gesprek te treden.

 

Toen de kerkeraad op 4 augustus vernam dat de “Eben Haëzer “kerk met bijgebouwen aan Vahstal was verkocht, kwam dit bericht als een volslagen verrassing. Het door de Gereformeerde kerk uitgebrachte bod van f150.000, - was op grond van officiele  taxatierapporten reëel genoemd. Daarom herhaalde de kerkeraad  dit bod desgevraagd, waarop op 2 juni door de notaris werd meegedeeld dat het niet werd aanvaard. Men schreef daarop terug dat het uitgebrachte bod van kracht bleef.

Het kerkgebouw, dat nu gesloopt zal worden, was eigendom van een “Fundatie  voor Christelijke belangen in Tiel”, die in 1909 was opgericht door de dames Spiering. Deze gezusters gebruikten hun kapitaal in dienst van allerlei Tielse belangen in de sfeer van evangelisatie en barmhartigheidswerk. Behalve de Eben Haëzer “- kerk werd door de Fundatie ook een school en een ziekenhuis gesticht. Het kerkgebouw was in gebruik door de Hervormde gemeente Tiel, maar deze gemeente had geen behoefte aan een kerk in de Tielse binnenstad.

Onder Andere De Gereformeerde Gemeente te Geldermalsen gebruikte het gebouw de laatste jaren, met name voor evangelisatiebijeenkomsten zondags.

 

Gesprek.

 

Volgens ds. A. P. van Dijk van de Tielse Gereformeerde kerk kan de bestemming, die het gebouw thans krijgt moeilijk in overeenstemming te brengen zijn met hetgeen de dames Spiering voorstonden. De firma Vahstal wil na de sloop van de kerk een showroom met daarboven appartementen tot stand brengen. Nadat de verkoop aan de ontwikkelingsmaatschappij bekend werd, heeft een delegatie van de gereformeerde kerkeraad een gesprek gehad met de burgemeester van Tiel. Ook zouden in de gemeenteraad vragen gesteld zijn over de kwestie.

Er zijn ook onder de bevolking protesten gerezen  tegen de sloop van het gebouw. Maar de verwachting dat de gemeente alsnog de door de Fundatie bij de verkoop bedongen bepalingen van sloop zal tegenhouden is onwerkelijk tenzij de geluiden voor behoud van het kerkgebouw luider worden.

Op dit moment bereidt het gemeentebestuur een wijziging van het bestemmingsplan voor, waardoor de plannen van Vahstal doorgang kunnen vinden. De firma Vahstal is inmiddels reeds bezig met voorbereidingen voor de sloop en de verwezenlijking van de nieuwbouwplannen. Maar deze zijn nog niet in een stadium – aldus een woordvoerder van het bedrijf – waarin een gesprek met de gereformeerde kerkeraad geen zin meer zou hebben.

 

--------------------------------    -----   ---------------------------------

 kerkzaal-geref-kerk-vrijgemaakt-tiel-smalllarge.jpg

 Foto van de aula van de christelijke mavo in de Medelsestraat waarin de gereformeerde kerk vrijgemaakt haar diensten hield. 

Ook gemeente Tiel deed vergeefs bod.

Kerken teleurgesteld over verkoop van ,,Eben Haëzer”

Tiel. -  Het is nog niet duidelijk wat de Amersfoortse projectontwikkelaar Vahstal B V  gaat doen met de ruimte aan de Gasthuisstraat, waar momenteel nog het 60 jaar oude kerkgebouw ,, Eben – Haëzer staat.  Zeker is alleen dat dit monumentale pand uit de binnenstad zal verdwijnen. En dat er een project voor in de plaats komt. Zeker is ook dat Vahstal B V  de hoogste bieder is geweest van een tiental gegadigden voor de aankoop van de Eben – Haëzerkerk.

 

Een van de geïnteresseerden voor het inmiddels veelbesproken kerkgebouw aan de Gasthuisstraat was de gemeente Tiel. Een bod van vier ton was echter bij lange na niet toereikend om de kerk en de bijgebouwen in eigendom te kunnen krijgen.  De gemeente, die de Eben Haëzerkerk had willen behouden en blijvend voor kerkelijke doeleinden had willen bestemmen, viste dus uiteindelijk achter het net met een aanzienlijk lager bod dan Vahstal op het onroerend goed.  Eigenares van de Eben Haëzerkerk en het verenigingsgebouw ,, Ons Huis”, de fundatie voor christelijke belangen in Tiel, verkocht het geheel vorige maand aan de projectontwikkelaar die al meer panden en percelen in deze stad heeft gekocht.

De openbare inschrijving op de Eben Haëzerkerk, waargenomen door een makelaars – en een notariskantoor voor de Fundatie, werd behalve door de gemeente ,enkele particulieren en een aantal instanties ook benut door gereformeerde kerk vrijgemaakt in Tiel. Deze kerk (± 160 leden) houdt zondags dienst in de aula van een schoolgebouw en maakt tot op heden van de Eben Haëzerkerk gebruik voor catechisaties, verenigingsleven en soms trouwdiensten.

 

In mei vorig jaar al, nam de vrijgemaakt gereformeerde kerk contact op met de predikant van de Hervormde gemeente in Tiel, ds. H. van ’t Hof, met de bedoeling om te komen tot een huurovereenkomst voor de kerk aan de Gasthuisstraat ( welke al drie jaar niet meer door de Hervormde gemeente wordt gebruikt) . Ds. Van ’t Hof, lid van de fundatie voor christelijke belangen, maakte op die bespreking aan de vrijgemaakten bekend dat de fundatie het voornemen had om de Eben Haëzerkerk af te stoten. Zekerheid hieromtrent bestond op dat moment niet en de vrijgemaakt gereformeerden, die inmiddels hun interesse voor de aankoop van het kerkgebouw hadden laten blijken en direct na de bekendmaking dat de fundatie inderdaad had besloten de Eben Haëzerkerk te verkopen een bod van anderhalve ton ( alleen op het kerkgebouw met aangrenzende zaaltje en consistoriekamer had gedaan, zag het antwoord van de fundatie met belangstelling tegemoet.

 

.Reëel bod.

Het bod van f 150.000,- , dat op zichzelf reëel mocht worden genoemd gezien de taxatierapporten van vorig jaar, werd door de vrijgemaakten herhaald, nadat bericht was ontvangen van de zaakwaarnemers van de fundatie. Bij dit schrijven was een formulier gevoegd, waarop precies kon worden aangegeven welk gedeelte van het totaal ( ,, Eben Haëzer “plus ,, Ons Huis”)  men wilde kopen.

Op 2 juni van dit jaar volgde op het herhaalde bod van genoemd kerkgenootschap een éénregelig briefje van de notaris, met de mededeling dat het bod niet was aanvaard. De vrijgemaakt gereformeerde kerk schreef meteen een brief terug naar de fundatie voor christelijke belangen, dat zij nog altijd als gegadigde in aanmerking wenste te komen voor dezelfde geboden prijs; de bieding zou namelijk op 1 juli 1978 sluiten.

Op 4 augustus jongstleden ontving de kerkeraad bericht van ds. Van ’t Hof, dat de Eben  Haëzerkerk en de bijgebouwen waren verkocht aan Vahstal B V in Amersfoort. De fundatie voor christelijke belangen had de verkoop van het kerkgebouw en Ons Huis in aparte kavels wel overwogen, maar dit zou, zo luidde de motivatie in de brief aan de vrijgemaakt gereformeerde kerk, niet verantwoord zijn geweest in verband met financiéle verplichtingen tegenover de Hervormde gemeente. Verkoop van afzonderlijke kavels zou veel minder hebben opgebracht.

De laatste zin van de brief  van de Hervormde dominee aan de gereformeerde kerkeraad hield in dat de gebruikte lokaliteiten per 15 november aanstaande leeg dienen worden opgeleverd en dat  ,, u elders maar ruimte moet zoeken voor de catechisaties.”

 

Stopzetting.

 

Een andere kerk die zeer teleurgesteld is over het feit dat de Eben Maëzerkerk  ( Lees Eben Haëzerkerk. Cursief van mij E.A. van de Haar. ) is verkocht en zal worden gesloopt, is de Gereformeerde Gemeente van Geldermalsen. In het kerkgebouw in Tiel worden iedere zondagochtend evangelisatiediensten belegd, uitgaande van de Gereformeerde Gemeente in Geldermalsen. Ook deze kerkelijke activiteiten moeten per medio november worden stopgezet. ,, We wisten wel dat het kerkgebouw door de fundatie voor christelijke belangen zou worden verkocht”, vertelde de secretaris  van de evangelisatiecommissie van de Gereformeerde Gemeente gisteren.,   ,, maar we schrokken  toen we vernamen dat de kerk in handen van een projectontwikkelaar is gekomen en er geen kerkelijke functie zal houden”.

De verkoop van de Eben Haëzerkerk strookt niet met de statuten van de fundatie voor christelijke belangen, merkt de secretaris van de evangelisatiecommissie op. ,, We hadden eerlijk gezegd verwacht dat de Hervormde gemeente van Tiel de belangstellenden voor het kerkgebouw wel zou uitnodigen voor een gesprek over de mogelijkheden. Met de vrijgemaakt gereformeerde kerk waren we er ongetwijfeld tot een overeenstemming gekomen. Als zij de Eben Haëzerkerk hadden gekocht. Maar dat is helaas niet gebeurd.

 

-----------------------    -----    ----------------------------

 

Geref. Kerken.

Nederlands Dagblad 03 – 01 – 1980.

 

Tiel besluit tot aankoop grond voor kerkbouw.

Tiel De raad van de Gereformeerde Kerk ( Lees vrijgemaakt. Cursief van mij E. A. van de Haar.) te Tiel heeft besloten tot de aankoop van een stuk grond van 1100²m in het uitbreidingsplan Tiel – Noord. Er zal een houten kerkgebouw op worden geplaatst, dat reeds enige tijd in het bezit is van de gemeente en dat momenteel opgeslagen staat bij de jamfabriek De Betuwe.

 

lsjaak-de-mooij-en-jan-kranghand-smalllarge.jpg

 Jonge kerkledenbezig met het maken van de fundering van het kerkelijk centrum 'De Ark', aan de Schouw in Tiel noord.

Vorig jaar deed de kerkeraad een vergeefs bod op de bestaande Eben Haëzerkerk – kerk. Dit gebouw zal binnenkort worden gesloopt. Het besluit om over te gaan tot grondaankoop werd mede ingegeven door de overweging dat Tiel de komende jaren zal groeien tot een stad van veertigduizend inwoners. Om tot aankoop te kunnen overgaan zal o. m. een bedrag van honderdduizend gulden geleend moeten worden.

 

-------------------------    -----------    ----------------------------

 

 

Mogelijk uit de Tielsche courant van 30 – 07 – 1981.

Tiel en de Betuwe.

 

Geschiedenis bouw Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Tiel.

 

Veel krachten bij opzet houten gebouw aan de Bark. Kleine gereformeerde kerk krijgt toch bouwvergunning.

 

Tiel - Aan de Bark in het Tielse bestemmingsplan Groenendaal – Noord 2, mag de gereformeerde kerk vrijgemaakt van Tiel een kerkgebouw realiseren. Het college van burgemeester en wethouders van Tiel heeft deze week goedkeuring gehecht aan het bouwplan dat deze kerkelijke gemeente met ongeveer 130 leden voor een stuk bouwgrond van 745 vierkante meter langs de Dode Linge in Tiel indiende.

 

De wijkraad Groenendaal – Westroijen, die b. en W. vorig jaar lieten weten bezwaren te hebben tegen de bouw van een kerkelijk centrum aan de Bark, is op de hoogte gesteld van het feit dat de vrijgemaakt gereformeerde kerk een bouwvergunning krijgt. Argument van de wijkraad tegen het afgeven van een bouwvergunning was destijds, dat de gemeente Tiel de bouw van een peuterspeelzaal had toegezegd op het perceel langs de Dode Linge, dat de bestemming  ,,bijzondere bebouwing” heeft.

 

Briefwisseling tussen de wijkraad en het gemeentebestuur leidde tot vertraging in de procedure die b. en w. met genoemde kerk was aangegaan.

Een en ander resulteerde in een splitsing van het de kerk toegezegde stuk grond ( 1140 vierkante meter), waarvan nu ongeveer 400 vierkante meter voor realisering van een peuterspeelzaal is gereserveerd. De Stichting Tielse Peuterspeelzalen heeft echter op korte termijn nog geen bouwplannen voor dit toegezegde perceel.

 

Inkrimping.  

 

De vrijgemaakt gereformeerde kerk ging uiteindelijk akkoord met de ,, inkrimping” van het in 1979 al toegezegde stuk bouwgrond. Er zal binnen afzienbare tijd een houten vergadergebouwtje aan de Bark verrijzen. Dit gebouwtje, een voormalige kleuterschool uit Tiel – West, is in september 1978 van de gemeente Tiel overgenomen. Volgens de voorzitter van de bouw – en beheers commissie van deze gereformeerde kerk, de heer J. van der Mijden, werd het de hoogste tijd dat het al die jaren in onderdelen bewaarde gebouwtje weer worden opgezet. ,, Het kan ons uitstekende diensten bewijzen”, aldus de heer Van der Mijden, over het houten gebouw dat grotendeels, op eigen kracht”- door kerkleden dus weer wordt opgetrokken.

 

Voorschriften.

 

De bouwcommissie verder: ,, het ingediende plan voldoet in alle opzichten aan de technische voorschriften. Zo moet er bijvoorbeeld een brandwerend plafond in komen, dat we door een erkend bedrijf laten aanbrengen. We doen echter zoveel mogelijk zelf aan de totstandkoming van ons kerkelijk centrum: fundering maken, timmeren, schilderen en tuinaanleg. Het is hierbij de bedoeling dat er te zijner tijd wat wordt gedaan aan de verfraaiing van de buitenzijde. Daar hebben we het met het kerkbestuur ook over gehad.

De vrijgemaakt gereformeerde kerk, die momenteel nog de zondagse diensten houdt in de aula van de Ds. Van ’t Hof – Mavo aan de Medelsestraat, legt een bedrag van om en nabij 130.mille op tafel om haar eigen kerkelijk centrum van de grond te krijgen. Van de Fundatie voor Christelijke Belangen, die de Eben – Haezerkerk in Tiel voor 6,5 ton aan een projectontwikkelaar verkocht, werd door de vrijgemaakt  gereformeerde kerk een gift van 10. 000 gulden ontvangen.

*Sinds de afbraak van het oude kerkgebouw aan de Gasthuisstraat in de binnenstad, hebben de ,,vrijgemaakten” geen vergaderruimte meer tot hun beschikking. Reden te meer voor deze kerkelijke gemeente, om haast te maken met de realisering van hun eigen kerkje aan de Bark.

 

Auto’ s.

Over het tevens door de wijkraad Groenendaal – Westroyen gevreesde ,, parkeerprobleem”, zegt de heer Van der Mijden nog: ,, Dat zal erg meevallen. De meeste van onze leden  in de Hennepe, dus op korte loopafstand van de Bark. We zijn wel een streekgemeente, maar buiten Tiel wonen slechts twee leden van onze kerk en uit andere delen van Tiel zijn  ‘s zondags heel weinig auto’ s te verwachten. Overlast zal de Schepenbuurt in geen geval van ons krijgen.

 

*De Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Tiel maakte in de week voornamelijk gebruik van de kleine bijzaaltjes voor catechisaties.  De zondagse erediensten vonden plaats in de Christelijke Mavo in de Medelsestraat no 5.

 

Toch een eigen gebouw.

 

ExterieurKerkelijkCentrumDeArk.jpg

 Het resultaat mocht er zijn.

Toch kreeg de Gereformeerde kerk vrijgemaakt in Tiel een eigen gebouw. Het perceel wat hen was toegezegd aan de Bark kreeg de ingang aan de Schouw 48 b.

Met veel inspanning van de leden verrees na enige tijd een gezellig kerkelijk centrum dat de naam ‘ De Ark,’ kreeg. Heel toepasselijk omdat het centrum in de schepenbuurt lag.

De bouw hiervan begon circa half of eind 1981. De officiële in gebruik name  was begin november 1982.

 

Uit het Nederlands Dagblad van 03 – 11 – 1982.

 Geref. Kerk Tiel neemt kerkgebouw in  gebruik.

(Van onze correspondent)

 

Tiel  . De Gereformeerde Kerk te Tiel heeft met een feestelijke avond haar nieuwe kerkgebouw officieel in gebruik genomen.  De opening van deze avond gebeurde door de heer J. van der Mijden die in het kort de geschiedenis schetste van de gemeente.

 

Er waren afgevaardigden van de classis, de kerk van Zaltbommel, de Fundatie Christelijke belangen in Tiel, het gemeentebestuur, de Christelijke mavo te Tiel en de Geref. Streekschool te Veenendaal. De heer Van der Mijden memoreerde dat men in 1962 tijdelijk onderdak kon krijgen in de chr. mavo. Dit tijdelijk gebruik duurde echter twintig jaar. Ondanks de goede vergaderruimte wilde men toch graag beschikken over een eigen ruimte. Gememoreerd werd de teleurstelling van de Eben – Haëzer kerk. Na deze affaire kwam de gelegenheid tot het aankopen van een tweeklassige kleuterschool. Deze school is enkele jaren later opgebouwd op een stuk grond dat van de gemeente is gekocht; als kerkelijk centrum is “De Ark” vrijwel geheel door eigen gemeente opgebouwd.

Ds. A. P. van Dijk bracht dank aan de commissie van beheer, namens welke commissie de heer Van der Mijden de sleutel overhandigde. De predikant zei dat een kerkgebouw nooit een doel in zichzelf is. De apostel Paulus spreekt van de oude mens afleggen en de nieuwe aandoen  Dat moeten we steeds weer doen Dat is het werk van de Heilige Geest. In de prediking, catechisatie en huisbezoek kan  in die weg gebouwd worden. Ds. H. J. Venhuizen zei namens de classis Arnhem dat een kerkgebouw met de naam “De Ark” zegt dat de kerk veilig is omdat God haar draagt. De heer Jac. van der Kolk sprak als oud – lid. Hij stond stil bij het begin van de Vrijmaking in Tiel.

Ook anderen voerden het woord. Veel geschenken werden aangeboden. Er werden dia’ s vertoond over de bouw van het kerkgebouw.

-----------------------------------    ---------------    ------------------------------------

Gereformeerd kerkblad 3 oktober 1998.

Inge Slings – de Vries. 

 

Gedenksteen voor de Magnificatkerk in Tiel.

 

Nieuwe kerk voor kleine gemeente.

 

Het was voor de kleine gemeente in Tiel ( 120) ( 126 leden,  cursief van mij v d Haar)) op zaterdag 19 september een blijde gebeurtenis toen een gedenksteen kon worden geplaatst voor het nieuwe kerkgebouw. Door de gemeente is een aantal jaren heel hard gewerkt en gespaard om dit nieuwe gebouw te realiseren. In zo’ n vjif jaar is door de gemeente f s500.000, - bij elkaar gebracht en ook mede dankzij steun van velen uit den lande was het verantwoord om de bouw te starten. Op dit moment is het werk al zo ver gevorderd dat inmiddels het hoogste punt is bereikt.

Omdat er geen gelegenheid was om aan het slaan van de eerste paal een feestelijk karakter te geven, is er voor gekozen om op het moment  van het bereiken van het hoogste punt een gedenksteen in de muur van de kerk in te metselen. Aan zr. E. Scholtus – Put werd de eer gegund deze handeling te verrichten. Omdat zij het langst lid is van de gemeente van Tiel. Zij is het enigste lid dat de Vrijmaking in Tiel heeft meegemaakt en nog in Tiel woont.

 

 

Liessjpgn.jpg

 

Naam

 Op de steen staat, naast de datum en de naam van de steenlegster, de tekst ‘Magnificat anima mea Dominum’ ( mijn ziel maakt groot de Here) Dit is de Latijnse tekst van Lucas 1: 46b , de eerste regel  van de Lofzang van Maria. De keuze van deze tekst heeft te maken met de naam die voor de kerk is gekozen. Magnificatkerk. De nieuwe kerk staat in een wijk waar alle straten zijn vernoemd naar componisten ( Bachstraat, Beethovenstraat, Handelstraat, enz.).

Daarom is gezocht naar een naam die past in de omgeving, maar die tegelijk een diepere betekenis heeft. ‘Magnificat’ is een van de beroemdste en mooiste composities van Joh. Seb. Bach ; Magnificat betekent ‘lofverheffing, grootmaking’ en in het kerkgebouw komt de gemeente straks samen om haar Schepper en Verlosser groot te maken om wat Hij aan zijn volk heeft gedaan.

 MevrouwS.jpg

Steenlegging

De bijeenkomst rond de eerste steenlegging werd geleid door ds. A. Souman, die kort daarvoor intrede deed als predikant van Tiel en Zaltbommel. Na het samen zingen van Gezang 7 : 1 ( ‘Mijn ziel verheft Gods eer’) , begroette ds. Souman de aanwezigen. Een speciaal woord van welkom voor zr. Scholtus , de heer Rots en de medewerkers van Rots Bouw B V uit Aalten, die de kerk bouwen, en de leden van de bouwcommissie. Deze laatsten werden gecomplimenteerd  met het resultaat van hun inspanningen en bedankt voor de enorme inzet waarmee zij hun werk hebben gedaan en nog doen. Er werd opgemerkt dat een naastgelegen school een bloemstuk had laten bezorgen; een felicitatie voor het bereiken van het hoogste punt.

Dankbaar werd ook kennisgenomen van het feit dat de firma Van Luin Natuursteen de fraaie gedenksteen cadeau heeft gedaan aan de kerk.

Na deze toespraak was de eer aan zr. Scholtus om de steen te plaatsen, wat onder veel applaus gebeurde. Uit handen van ds.  Souman ontving zij een fraai boeket bloemen, waarmee er een einde kwam aan de plechtigheid. Na het officiële gedeelte was er voor de aanwezigen koffie met cake en kon men rondkijken op de bouwplaats. Van beide mogelijkheden werd uitgebreid gebruik gemaakt.

 

Gereformeerden verhuizen.

Van een onzer verslaggevers. Vermoedelijk uit het Nederlands Dagblad.

Tiel.

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Tiel gaat verhuizen. Het semi – permanente kerkje De Ark in de wijk de Hennepe wordt aan de gemeente verkocht. De kerk koopt op haar beurt een stuk grond in de Bachstraat, naast de Tielse Tafeltennisclub. Daar wordt een nieuw permanent onderkomen gerealiseerd.

 

De gemeente Tiel betaald 88.000 gulden voor de locatie aan de Schouw in de Hennepe. De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt betaalt voor het perceel in de Bachstraat ruim twee ton.

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt is al jaren op zoek naar een nieuw onderkomen in Tiel. In eerste instantie werd gekozen voor jongerencentrum Neon aan de Beethovenlaan. Maar daar vestigde zich eind 1996 de Stichting Betuws Poppodium.

Vervolgens riep de kerk de hulp in van de gemeente. Die vond uiteindelijk een plaatsje in de Bachstraat. Naast de Tielse Tafeltennisclub. Het kerkbestuur deed nog een onderzoekje of dit wel haalbaar was. Dat bleek het geval en de kerk is nu verheugd aan de slag te kunnen om een definitief onderkomen te realiseren.

 

 

Extra Nieuws 30 – 12 – 1998.

Door Pauline Aarts.

Gereformeerd vrijgemaakte gemeente bouwt nieuwe “Ark”

 

“Wij durven nog een kerk te bouwen in deze tijd.”

Tiel – Wie bouwt er in deze tijd van ontkerkelijking nog een nieuwe kerk? De gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Tiel durfde het aan. Al twee zondagen dagen is het nieuwe kerkgebouw in gebruik.

 

De kerkbanken van de Magnificatkerk aan de Beethovenlaan zitten anno 1998 nog steeds vol.

Honderdtwintig leden telt de gemeente.  ( Dat weren er 126. Cursief, van mij v d Haar) Scribent Van Harten beseft goed dat bij andere kerkgenootschappen steeds minder gelovigen de kerk bezoeken. “Bij ons komen de leden nog trouw naar de diensten. Dat komt, denk ik, omdat wij een kleine gemeente zijn. Wij durven nog een kerk te bouwen in deze tijd. Er zit nog groei in. “

Sinds het begin van de jaren tachtig kerkte de gemeente in “De Ark”, een voormalig schooltje in de schepenbuurt.

 

Oliebollen.

 

Maar het houten gebouwtje was dringend aan een opknapbeurt toe. “Er moest zo’ n grote reparatie gedaan worden dat we besloten hebben op zoek te gaan naar een nieuwe locatie”, zegt Van Harten. “Bovendien was de locatie van de kerk niet gunstig. Het gebouw lag een beetje uit het zicht. Een kerk moet opvallen in een wijk. “

Zeven jaar heeft de kerkgemeente allerlei activiteiten ondernomen om het  geld voor de nieuwe kerk bij elkaar te krijgen. Een aantal dames heeft gewerkt in een bakkerij, er werden oliebollen gebakken en verkocht en kerstpakketten ingepakt. Nu is er dus een echte kerk aan de Beethovenstraat. “Aanvankelijk hadden we het voormalig Neongebouw op het oog”, verteld de scribent. ‘Maar de gemeente had er andere plannen mee. Daar zijn wat strubbelingen over geweest, maar dat is allemaal naar tevredenheid afgehandeld.”

De Ark is omgedoopt tot Magnificatkerk. Van Harten: “We zitten nu in de componistenbuurt en ‘De Ark ‘was dus niet meer zo toepasselijk. ‘Magnificat’ is  een van de belangrijkste composities van Bach. En het heeft ook een bijbelse betekenis. Het zijn de eerste woorden van de lofzang van Maria.

-------------------------------    ------------------    -------------------------------

Sinds de ingebruikname van dit kerkgebouw is het ledental toegenomen. Op 01 - 10 - 2015 was het aantal leden gestegen tot 214.

Inmiddels is dat al weer met enkele leden toegenomen. Ook komen er steeds bezoekers uit andere kerken.

 

Met dank aan Margriet Kuijsten - van der Mijden die mij enkele krantenknipsels ter hand stelde. 

 Magnificatkerkgeraamte.jpg

 Het geraamte staat. Foto archief fam. Nierop. 

NanneNierop-1.jpg

 Lid van de bouwcommissie Nanne Nierop.* 25 – 07 – 1929.   † 26 – 02 – 2000. Archief fam. Nierop. 

In deze bouwcommissie zaten verder Jaap van Ommen en Wieb Luth.

 

IMG_0231-2.jpg

 

 

Magnificatkerk van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt Tiel. Deze kerk staat aan de Beethovenstraat 26

Hieronder een paar van de vele acties die werden gehouden om geld bijeen te verzamelen. 

 actiekerkbouwTielthuiswerk94.jpg   Huishoudboekje0105-1993.jpg

 

 

 actiekerkbouwTiel92soep.jpg    Bedankt92nd.jpg