Byzantium, Russisch Orthodoxe kerk, Amerika en de Bijbel.

'

  Nationaal socialisme. Even naar beneden scrollen.

                                                               Allemaal isme’ s.

 

Kapitalisme, Socialisme, Liberalisme, Nationalisme, Communisme, zijn een paar hoofdstromingen in de politiek. Zij allen willen een politiek systeem dat het land wordt bestuurd door een onafhankelijk regering. Onafhankelijk ook  van enige godsdienst. Dus een zuiver vanuit de mens gevoerde politiek. Soms wordt het aangevuld met een christelijke partij. In dit gegeven ligt heel vaak een reden van demonstreren. Een isme is een achtervoegsel van een ideologie of een ideëel gedachtengoed door de mens uitgedacht. Nu heb je onder godsdienstige stromingen ook wel een aantal isme’ s. Te denken valt aan het Boeddhisme, Calvinisme, Katholicisme, Confucianisme. Alleen al in Nederland zijn er al heel breed gemeten circa 1600 stromingen. In Wegwijs in gelovig Nederland, Drs. E. G. Hoekstra en J. M. van Ipenburg, Uitgegeven door Kok, Kampen, kunt u er heel veel vinden. Inclusief uitleg.  Isme’ s uit de geloofsgemeenschappen geven ook vaak een richting aan waarvan men denkt dat dit goed is. Bij een groot aantal isme’ s zoekt men de verlossing in zichzelf. Men denkt door meditatie die zelfverlossing te kunnen verkrijgen. Wat betekend het woord Gereformeerd precies. Wie zegt gereformeerd te zijn, geeft hiermee aan gedeformeerd te zijn geweest. Ge –de - formeerd is onbruikbaar voor God. Ge –re - formeerd is door God gereformeerd, Hervormd. Geestelijk weer in de oorspronkelijke vorm gebracht. Het gereformeerd zijn is in wezen het tegenovergestelde van zoals hierboven geschetste ideologie of gedachtengoed.

 

                                                                              Het Byzantium.

                                                             Byzantijnse of Oost-Romeinse Rijk

 

 ByzantischeRijk.jpg

Het Byzantijnsche Rijk.

Keizer Constantijn ( de Grote) werd geboren op 27 februari 280? Overleden 22 mei 337. Hij was een Romeins keizer. Hij was het die een einde maakte aan de hevige christenvervolging van zijn voorgangers. Hij stichtte een nieuwe hoofdstad voor het gehele rijk. Deze stad werd naar zijn naam Constantinopel genoemd. Deze stad was economisch van grote waarde omdat het gelegen was aan diverse knooppunten van belangrijke handelsroute’ s. Constantinopel lag in een inham van de Bosporus, die de Zwarte Zee en de zee van Marmara met elkaar verbind. De naam Byzantium komt van De Griek Byzas die er al in 600 voor Christus de nederzetting Byzantion stichtte. Het Byzantijnse rijk had een rijke cultuur. Het had tot ver buiten haar grenzen een enorme invloed op de cultuur van West Europa. Op deze manier werd de kennis uit de oude vervlogen tijden bewaard. Er werd overwegend Grieks gesproken. Maar men beschouwde zich als een werkelijke voortzetting van het Romeinse rijk. Jarenlang was het een veiligheidsgordel tussen het westen van Europa en het Arabische rijk. We gaan terug naar het jaar 717. Keizer Leopold de derde was nog maar kort aan de macht. In het jaar 717 is Constantinopel, de hoofdstad van Byzantium in groot gevaar. Grote legers van de Arabische volken staan voor de poorten van de prachtige stad. Deze legers hebben de laatste 80 jaar al circa 80% van het land in bezit genomen. Leopold bleef echter kalm. Hij had een geheim wapen. HET GRIEKSE VUUR. Naar verluid bestond dit mogelijk uit een combinatie van salpeter, nafta en zwavel. Hij had daarmee ook de vloot uitgerust. Maar de Arabische legers moesten zich noodgedwongen na een belegering in een barre koude winter terug trekken. Ook omdat deze legers geen steun kregen vanuit de zee. Mogelijk heeft de keizer deze vlammenwerpers ook op zee gebruikt.

 

Grieksvuur.jpg

Het Grieksche vuur.

 

Naast het pauselijk rijk in Rome was het Byzantium een christelijke macht van grote betekenis. Toch was de vrede in dit rijk in groot geestelijk gevaar, dat nooit is erkend. De gevolgen zullen daarom ook, indirect, zodanig desastreus zijn dat we het tot op heden de gevolgen daarvan kunnen zien en voelen. Goed is het om te beginnen bij het begin. Geloof houdt op daar waar de dwaling begint. En dat gaat vaak heel geruisloos in zijn werk.

In de wet van God staat o. a. dat het verboden is om gesneden beelden te maken en die te aanbidden. Maar in de loop der eeuwen had de gelovige bevolking zich steeds meer toegelegd op het aanbidden van iconen. Deze iconen waren overal in het Byzantium te vinden. Ook werden ze mee gedragen in processies. De bedoeling van deze praktijk was om op die manier de goddelijke bescherming te krijgen.                                                                                                                                                                                                                                        

Keizer Leo de derde was het hiermee niet eens. Hij vond dat het aanbidden van iconen niet in overeenstemming was met het Bijbelse verbod van het maken en aanbidden van gesneden beelden.

TielseByzantijnschebullamuntuitcirca1000.jpg

Tielse Byzantijnsche bulla munt uit circa 1000. Deze munt is gevonden tijdens opgravingen aan de Grote Brugse Grintweg waar later de Nieuwe Prins  Willem Alexanderschool is gebouwd. Bron de Gelderlander.

In 1054 kwam er een grote scheuring in de toen nog oude christelijke kerk. Zoals we er al op wezen was er de iconenkwestie. Dit bevorderde niet de eenheid van de kerk. Er ontstond ook een diepgaand meningsverschil betreffende de leer over de Drie-eenheid. De westerse kerk leerde, in navolging van Augustinus, dat de Heilige Geest uitgaat van God de Vader, en God de Zoon. Doch de patriarchen van Constantinopel, die ook de steun kregen van o. a.  de patriarchen van Jeruzalem, waren een andere mening toegedaan. Zij leerden dat de Heilige Geest alleen van de Vader uitging. Dit is echter volkomen in strijd met wat Jezus zegt (leert) Dr. A. Kuyper, die in ‘Christus en de Volken’ door P. Jongeling wordt aangehaald, schreef in zijn ‘Om de Oude Wereldzee’  ‘Wie de Heilige Geest losmaakt van het vlees geworden Woord, maakt Hem ook los van het Schrift geworden Woord.’ En wat komt er dan voor in de plaats? Heel eenvoudig: Mystiek.  

Er waren nu twee christelijke bolwerken. Het westelijke Rome, en het oostelijke Byzantium.    

In 1354 vond er een zware aardbeving plaats aan de noordkust aan de Zee van Marmara. Deze zee verbindt de Egeïsche Zee en de Zwarte Zee. De bevolking slaat op de vlucht en het bestuur verwaarloosd haar taak. In deze chaos maakten de Ottomaanse Turken handig gebruik. Ze bezetten het strategisch belangrijke schiereiland Gallipoli in de Dardanellen. Van daaruit werden de bovengenoemde zeeën gecontroleerd. Vanuit het Byzantijnse rijk kwam echter geen gewapend verzet. Van uit Gallipoli voerden de Turken campagne om via de westelijke provincies Constantinopel te bedreigen. Deze bedreigingen werden na circa 80 jaar de strop waarin de stad was lam gelegd, en uiteindelijk werd ingenomen. Dat gebeurde in 1453. De naam van de stad werd veranderd in Istanbul. De stad werd niet erg geplunderd of verwoest. Dat kwam omdat Sultan Mehmed 2 een groot bewonderaar was van de Griekse Oudheid. Hij sprak vloeiend zes talen. Mehmed was verder de bevolking zeer gunstig gezind. De kerk kreeg een grote mate van autonomie. De val van het eens zo machtige, duizend jarige Byzantium, dat van grote internationale betekenis was geweest, had heel de toenmalige wereld versteld doen staan. Sultan Mehmed 2 zorgde er wel voor dat er een begin werd gemaakt met de islamisering door er 5000 gezinnen te laten vestigen in het voormalig Byzantium.   Na de val van het Byzantium vond Ivan de verschrikkelijke dat Moskou nu zich het derde Rome mocht noemen. We gaan zien in hoeverre zich dat gaat ontwikkelen.                               

 

                                         De Russische Orthodoxe kerk.

 

Kerk.jpg

 

Rusland is in de 11e eeuw vanuit het Byzantijnse Constantinopel ( thans Istanbul ) gekerstend. En daarmee kwamen ook de dwalingen in de Russisch Orthodoxe kerk. Circa 1950 had de Russische orthodoxe kerk zo’ n 120 miljoen leden. Constantinopel was het tweede Rome geworden. Het eerste Rome met hun wrede keizers afgedaan. Maar als de Turken Constantinopel overmeesteren gaat ook het Oost – Romeinse te gronde.

In de ogen van de Russen was vanaf dat moment Moskou het derde Rome. De Russische kerk heeft heel veel invloed gehad op de vorming van het volkskarakter. Dat geld wat geringere mate ook op de staatkundige en maatschappelijke ontwikkeling. Toch kunnen we hierbij ook enige vraagtekens plaatsen. De kerk had bij de christianisering van het land de leerstellingen van de Griekse orthodoxe leer aangenomen.

Er werd geleerd dat de gelovige het lijden moest zoeken en liefhebben. Het lijden was immers, vond men, de mogelijkheid om toegang te krijgen tot God. Men moest zich van deze aardse wereld zoveel mogelijk los maken, of onttrekken. En bezig zijn met het bovenaardse. Russische theologen uit die tijd hadden een grote voorliefde voor Lucas 17: vers 21b. Daar zegt Jezus in de oude vertaling ‘Het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.’ In de nieuwe vertaling staat het nog duidelijker. ‘Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’ Als je maar goed bezig bent met het bovenaardse, en je niet teveel bezig houd met het hier en nu. Want daar heeft het Koninkrijk van God niets mee te maken. Daar kwam het ongeveer op neer. Maar Jezus bedoelt daar mee iets heel anders dan de Griekse theologen. In Jezus is het Koninkrijk van God gekomen. Deze dwalingen veroorzaakten hele grote gevolgen. Want door de mystieke dwaling maakte men scheiding tussen het wereldse (aardse) leven De kerk vond dat ze geen andere taak had dan de gelovigen in te wijden ( leiden ) in de mystiek. Door het scheiden van Woord en Geest sloeg de kerk de heilloze weg in van de mystiek. In de diensten was geen plaats (meer) voor het geopenbaarde Woord van God, het volmaakte Middelaarswerk van Zijn Zoon Jezus Christus. De diensten bestonden en bestaan nog steeds hoofdzakelijk uit liturgie. De Archimandriet 1, Dionissos, is van mening ‘dat deelneming aan het economische leven bestaat in de heiliging van dit leven. Door haar mysteriën ( mystiek) heiligt zij de ruimte en de elementen, waarin en waardoor het economische leven van de mens zich voltrekt. Water, lucht, aarde en vuur worden door de kerk geheiligd.’ Door deze heiliging, gelooft men in de transfigurerende kracht waardoor alles wat door de mens gebruikt (eet) tot een Goddelijke Spijs wordt gemaakt. Daarom werd het hele agrarische leven door de kerk geheiligd en gekoppeld ( gebonden) met het mystieke leven van de kerk.

De Gereformeerde kerk belijdt dat God op elk levensterrein  gediend moet worden. In Genesis 2: 15 krijgt de mens de cultuuropdracht van God. Hoewel na de zondeval alles onder de vloek van God is komen te vallen, ontslaat God de mens niet van de cultuuropdracht. D. w. z. dat er op allerlei terreinen van het leven God gediend moet worden. En daar is niets in te vinden wat maar enigszins te maken heeft met de mystiek zoals die gevonden wordt in de Russische Orthodoxe kerk. Ook de economische, politieke en het maatschappelijke leven is van God. Dit houdt in dat de mens het rentmeesterschap heeft ontvangen. Dat betekend heel gewoon dat wij God moeten dienen in het politieke, economische en maatschappelijke leven. Het een mag daarin niet over het ander heersen. Iedere burger moet in vrijheid God kunnen dienen. Wij leven in Nederland in één van de beste democratieën van deze wereld. Dat heeft wel heel veel strijd gekost van ons land in de worsteling van de staat. De Reformatie is daarvoor heel belangrijk geweest. Door het geïsoleerde karakter van het Rusland van toen, mede door de kerk in de hand gewerkt, had de Reformatie in dat land niet of nauwelijks invloed. De Archimandriet Dionissios, een Russisch – Orthodoxe theoloog, beweerde dat de kerk geen één of andere politieke partij als zodanig niet kan aanhangen of veroordelen, want voor de kerk bestaat zij niet als realiteit. Ze beschouwd haar als een beeld van deze wereld, dat voorbij gaat. Sterker nog. Men geloofde in Rusland en zijn orthodoxie, in een geloof aan het lichaam van Christus, in een heilig Rusland als de messias der volken, en dat de wederkomst in Rusland zal gebeuren. Dit is de vrucht van de houding van de orthodoxe kerk. Het heilige Rusland werd een afgod. Totaal van Gods Woord vervreemd. En tevens een slaafse houding aan de politiek van toen. Een gedeformeerde kerk.

 1. Een Archimandriet is een hoofd van een of meerdere kloosters.

 

 

                     Politiek gevolg in het kort. Het lege gat.

 

Ziehier, het vacuüm wat daardoor is ontstaan in de geschiedenis van het Rusland van toen. Doordat er op deze manier een leeg gat ontstond in het staatkundige, economische en maatschappelijke leven was het een uitgesproken kans voor allerlei politieke stromingen. Er ontstonden allerlei sektarische bewegingen. Groen van Prinsterer schrijft in zijn ongeloof en revolutie: ‘Waar de Geest des Heren niet is, wat zou daar tegen de leugengeest bestand zijn! Na de tsarenperiode, die eindigde op 15 maart 1917 trad na de revolutie een nieuwe regering aan. Lenin was de grote strateeg. Trotski was de generaal. In de jaren 1919 – 1921 ging het Russische volk door een hel. Een revolutie geeft altijd het tegendeel van wat zij beloofd. Het heeft een aantal heersers voortgebracht waar onder diens leiding het volk enorm heeft geleden. Stalin was er een. Maar een dergelijk figuur moest dat zijn omwille of vanwege van het systeem.

En de kerk? De orthodoxe kerk is hard geslagen, maar heeft zich niet bekeerd. Want zij blijft bij haar standpunt dat de Russische aarde wordt gewijd. Word gewijd tot heilige grond. En daarmee ook de heersers van voorheen. De kerk verloor de grenzen van het Woord uit het oog, en is het pad gegaan van de mystiek. We gaan even terug naar het begin. Dat ging over de vraag of de Heilige Geest ook uitging van de Zoon. De kerk koos, en koos verkeerd en riep daarmee het verderf over zich en over het Russische volk. Maar jullie zijn naar Mij niet terug gekeerd spreekt de Heer door de mond van Amos. Die staat ziet toe dat hij niet valt. Laten wij van deze Russische geschiedenis leren.

 

Literatuur:

Op weg naar een nieuwe tijd.  Karin Feuerstein – Praβer.

Van Christendom tot Islam.      Karin Feuerstein  -  Praβer.

Byzantium, het verrassende leven van een middeleeuws rijk. Judith Herrin.

Christus en de Volken. P. Jongeling.

Ongeloof en Revolutie. Mr. G.  Groen van Prinsterer.

Internet. Wikipedia.

                                                          Amerika.

 

Begon de geschiedenis van Amerika toen Columbus in 1492 voet zette op één van de Bahama-eilanden? Van de tijd voor 1492 weten we maar weinig. Columbus ontdekte dat wat we nu Amerika noemen al wel dat het bewoond was. Hoe deze bewoners er zijn gekomen is nog steeds niet helemaal duidelijk. In 1926 hebben archeologen in Noord – Amerika stenen speerpunten gevonden. Men denkt dat deze bedoeld waren voor de jacht op mammoeten en bizons. Men denkt ook dat deze jagers met hun gezinnen de kuddes moeten hebben gevolgd vanuit Siberië en Alaska. Daarna moeten er steeds grote groepen bewoners uit bovengenoemde landstreken zich in Noord – Amerika hebben gevestigd. Ook moet het toen al per boot zijn gebeurd. Men voer rond de kust en het ijsgebied van de Atlantische oceaan. Ze vestigden zich in de stroomgebieden van de rivieren. De jacht was de belangrijkste bron van hun bestaan. Echter men doodde niet meer dieren dan strikt noodzakelijk was. Op deze natuurlijke wijze kon een kudde in stand blijven, en was er altijd voldoende vlees.

 

Toen Columbus in 1492 Amerika ontdekte werd dit een begin van vele conflicten. De autochtone bevolking werd steeds verder terug gedrongen in de hun toegewezen reservaten. Circa 1900 dachten de meeste Noord – Amerikanen dat de indiaanse bevolking op den duur zou uitsterven of zou opgaan in de Amerikaanse bevolking. De autochtone bevolking bedroeg toen Columbus Amerika ontdekte circa 20 miljoen. Ze leefden in diverse culturen. Elke cultuur leefde in harmonie met de natuur. Men noemde hen ‘indianen.’ Maar of die benaming juist is valt te betwijfelen. Mogelijk dacht Columbus dat hij Indië had ontdekt of India. Sommige stammen leefden in een hoogstaande vorm van beschaving. Hoewel men grotendeels in dorpen of nederzettingen woonde waren er ook die voorkeur gaven aan een nomaden bestaan. Overal waar mensen hebben geleefd hebben ze tekenen achtergelaten. In Noord – Amerika zijn dat op rotsen geschilderde afbeeldingen. O. a. van het Anasazivolk in het Navojoreresservaat.  Rotsen met ongebruikelijk vormen werden meestal door hen vereerd. De Cherokee – indianen wonen in het Quallareservaat in de Smoking Moutains. De Cherokee’ s noemen dit Shaconage, wat betekend ‘Blauwe Rook.’ Deze rook ontstaat door de waterdamp die zich vermengd met de vrijgekomen dennenolie.

Syncretisme is een proces van versmelting of verstrengeling van religies. Dit gebeurde ook toen de kolonisten het christelijk geloof brachten. Missionarissen probeerden het geloof en gedrag van de indianen te veranderen. Sommige indianen creëerden hierdoor een mix van christendom en indiaans geloof. In Zuid – Amerika hebben voornamelijk Spanje en Portugal het Rooms Katholieke geloof gebracht. Terwijl in het Noord – Amerika het de Pelgrimsfathers waren die het Calvinistisch geloof, zij het in brede vorm, brachten. De indianen hebben een keiharde strijd moeten voeren om in een eigen reservaat te kunnen wonen.  

 

                                                  Kolonievorming.

 

De instroom van Europeanen komt vooral voor in de eerste helft van de 17e eeuw. Het waren vooral Engelsen uit het Zuid – Westelijk deel van Brittannië. Dat was het meest calvinistische gedeelte. In dit gedeelte woonden circa 100.000 uit Nederland  afkomstige vluchtelingen die voor de Spaanse landvoogd Alva gevlucht waren. Omdat de Engelse calvinisten het in hun eigen land het niet met hun eigen staatskerk eens waren ( deze had zich wel afgescheiden van de kerk van Rome tijdens de Reformatie maar tal van gebruiken gewoon over genomen) besloten ze te gaan emigreren naar het nieuwe Amerika. De bedoeling was om zich te vestigen in Noord – Verginia . maar ze kwamen in Massachutts terecht. Deze groep Pelgrimsfathers was op 26 juli 1620 vertrokken. Ze kwamen op 26 december van dat jaar aan. Circa 1643 hadden zich al 16.000 Engelse Pelgrimsfathers in Massachutts   gevestigd. En de stroom ging gewoon door. In 1666 woonden in verschillende staten al meer dan 100.000 emigranten, onder welk ook een groep Nederlanders. Deze hadden daarvoor de kolonie ‘Nieuw Nederland’ gesticht.  Deze Nederlanders behoorden niet of nauwelijks tot gelovigen. Het waren voornamelijk militairen , schippers,  en personen die op een of andere manier snel rijk wilden worden. De meeste staten waren christelijk van karakter. Gods Woord was het enige wetboek. Honderdvijftig jaar later begon de Amerikaanse Vrijheidsoorlog toen dertien staten hun vertrouwen opzegden van de Britse regering.

 

                                 Het ontstaan van de vrijheidsoorlog.

Na verloop van jaren ontstonden er 13 kolonies. In Noord – Amerika. Op economisch gebied ging het de kolonies voor de wind. Zij voorzagen het moederland Engeland van tal van grondstoffen. In 1756 – 1763 kwam het tot een gewapend conflict tussen Engeland en Frankrijk in Noord – Amerika. Frankrijk verloor niet alleen de oorlog, maar ook alle invloed in Noord – Amerika. De kolonisten wilde wel mee betalen in de onkosten aan het moederland Engeland. Maar stelde tevens de eis dat ze wat meer invloed wilden op de wetgeving, ( belastingwet). Koning George de derde wilde hiervan niet weten. De Dertien kolonies riepen daarna hun onafhankelijk uit op 4 juli 1776. Het gewapende conflict wat hierdoor ontstond duurde van 1774 – 1783 en werd door Engeland verloren. Er vielen in deze oorlog tienduizenden doden en gewonden te betreuren.

De dertien Staten waren:  Connecticut, Delware, Georgia, Maryland, Massachusetts,  New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Rhode Island, Virginia.

Deze vrijheidsoorlog kwam maar niet zo uit de lucht vallen. Tussen het begin van de kolonisatie en de bovengenoemde oorlog lagen wel 150 jaar. In Europa was wel het een en ander gebeurd. Europa was rijp geworden voor de latere revolutie die in Frankrijk zal plaats vinden. In de 17e eeuw vond er een grote kerkelijke inzinking plaats in de 13 staten van Amerika. De pioniers van het begin werden en worden nog altijd met ere genoemd. Maar met hun gereformeerd geloof heeft men vrijwel niets meer van doen. De gedachten van de voorbodes van de verlichting werden ook in Amerika gelezen. O. a. Van John Locke. Deze propageerde in zijn boeken de gedachte van een ‘redelijk christendom.’ Volgens dit redelijk denken hadden religie en Bijbel alleen geldigheid als of voor zover ze verstandelijk te begrijpen waren. De mens krijgt door het denken en ervaring een Godsbeeld. Aanvaardbaar of zedelijk gedrag is alleen datgene wat nuttig is voor het algemeen. En de macht van de staat kan alleen berusten op een verdrag dat door de samenleving is gesloten en gehandhaafd.  Het Woord van God als enige bron werd niet meer als goed gedacht. Men zat hier duidelijk op het spoor van de Fransman Rousseau. Deze ideeën vonden niet alleen ingang in diverse Europese staten. Maar ook in Amerika. Men geloofde dus in de rede van de mens. Het geloof werd daardoor naar de marge van het dagelijkse leven verdrongen.

Hoewel de Amerikanen alleszins godsdienstig zijn, blijft het geloof toch enigszins aan de oppervlakte. Niet de vraag naar waarheid staat centraal, maar wat nuttig en praktisch is. Op dit sociale en praktische vlak zijn de kerken dan ook uitgebreid aanwezig. Op duizenden preekstoelen en katheders gaat men dan ook van die gedachte uit. Op zich genomen is dit ook wel goed. Maar er is meer nodig. De kerk moet het Woord brengen, voor heel de samenleving. In dat Woord moet centraal staan heel het Middelaarswerk van onze Heer Jezus Christus. Dat is de taak van de kerk.                                         

                                               Kerk en overheid.

 

In het Amerikaanse volk is een grote misvatting aanwezig. Zij geloofd dat het volk zelf overheid is. De overheid zijn wij. Zeker, het volk kiest haar overheid. Maar men wil er niet aan dat de overheid regeert bij de gratie van God. Immers zegt Maria in Lucas 1: vers 52. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. En Romeinen 13 zegt: Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn veroordeling af.

We kunnen het zien in de geschiedenis van Europa. Machtigen vielen van hun troon. Het IJzeren gordijn is gevallen. De Sovjet – Unie viel uiteen. Onlangs vielen machtigen van hun troon in een aantal Arabische staten.                                                                                                                                  

Voor een christen is Gods Woord de absolute bron en norm waaraan de overheid gebonden is. Of een overheid dat nou wil of niet. Romeinen 13 is daar heel duidelijk over. De overheid kan niet en mag niet neutraal zijn. Maar is een overheid die deels of helemaal uit niet kerkelijken bestaat daaraan dan ook gebonden? Ja ook een dergelijke overheid is daaraan gebonden. Want ook voor een niet of ongelovige overheid geld evengoed Romeinen 13.                                                                             

De taak en bevoegdheden zijn voor een wettig gekozen overheid niet onbeperkt. In het openbaar bestuur zijn  er grenzen  waaraan de overheid zich dient te houden. In de grondwet moeten de grondrechten daarover zijn vastgelegd. Deze grondrechten zijn o. a. vrijheid van godsdienst, meningsuiting, pers, vereniging en onderwijs. Verder moet een overheid waken tegen grove openbare schendingen van Gods wet. Ook aan de cultuuropdracht uit Genesis zal de overheid moeten meewerken. Tevens behoren er regels te zijn die het samenleven en samenwerken tussen mensen zullen bevorderen. Elk individu of groep die bedreigingen ondervind van anderen zullen beschermd moeten worden. Dit is in het kort de taak die de overheid heeft tegenover God. Ook al bestaat die overheid uit ongelovige of buitenkerkelijke personen. Een ieder persoon zal eens voor de Rechterstoel van Christus moeten verschijnen om zich te verantwoorden. Kerk en overheid hebben elk hun eigen plaats, en hun eigen verantwoordelijkheid in de samenleving.

 

                                                     Slavenhandel.

Een zeer trieste bladzijde in de geschiedenis van Amerika is nog altijd de slavenhandel. We kunnen hier spreken van een historische schuld. We dienen wel te begrijpen dat de huidige Amerikaanse bevolking voornamelijk nazaten zijn van de kolonisten uit Europa. Om het maar heel dicht bij huis te halen. De slavenhandelaars kwamen uit Nederland, Brittannië, Frankrijk en Denemarken. In 1619 kwamen de eerste slaven uit West – Afrika naar Virginia. De slavendrijvers gingen per boot naar de Afrikaanse westkust. Daar roofden zij de kustbewoners weg. Of zocht men contact met een stamhoofd. Deze had meestal wel wat krijgsgevangenen uit een twist met een naburige stam. Deze gevangenen werden dan ingeruild voor siervoorwerpen als kralen, spiegels, textiel of sterke drank. Toen de kust was leeggeroofd trok men verder het binnenland in. Wel tot 2 a 300 kilometer ver. De sterken, die een behoorlijke handelswaarde hadden, werden mee genomen. De achterblijvers, de ouderen en zieken, werden op wrede wijze gedood en de dorpen platgebrand. Door de lange reis naar de kust bezweken er al velen door uitputting. Voor ze aan boord gingen werden ze eerst gebrandmerkt. Dit om ze te onderscheiden van andere handelaars. De schepen werden zo vol mogelijk geladen Dat had vaak tot gevolg dat dat er verschillenden door de verstikkingsdood om het leven kwamen. Uit Nederland was het voornamelijk de West – Indische Compagnie die zich met deze gruwelijke praktijken bezig hield. Een motief was voornamelijk dat op deze manier de slaven met het evangelie in aanraking zouden kunnen komen. Dat is een drogreden natuurlijk. Christenen moeten niet de mensen uit hun leefomgeving halen waarin zij leven, om hen naar het evangelie te brengen. Maar het moest juist andersom. Dat dienen de kerken te doen via zending en missie. Dat gebeurde gelukkig in die tijd ook wel. Maar dat is weer een ander verhaal. De slavernij was er mede de oorzaak van het uitbreken van de zeer bloedige burgeroorlog van 1861 – 1865. . Indianen hebben ook in een negatieve zin bijgedragen aan de slavenhandel. Zij noemden de negers ezels. Dat het rassenvraagstuk gevoelig lag blijkt wel toen negen kleurlingscholieren in Little Rock naar de openbare school gingen.

Kijk op:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Negen_van_Little_Rock

 

1491 De ontdekking van precolumbiaans Amerika. Charles C. Mann.

De Maya’ s . Leven, mythen en kunst. Timothy Laughton. 

Indianen uit Noord – Amerika. Leven, mythen en kunst. Larry J. Zimmermann.

Christus en de Volken. P. Jongeling.

Een vaste burcht, Th Haasdijk.

Nieuwe Grote Wereldatlas. Elsevier.

Internet  w. o. Wikipedia.

===========================================================================================

 

                                            Nationaal socialisme.

 

In de serie van de verschillende isme’ s nu iets over het Nationaal Sociaalisme. Die vond zijn oorsprong in de tijd van Napoleon. Het nationaal socialisme is een bepaalde geestesgesteldheid waarbij men aan het eigen land de hoogste waarde toekend. Het is de politieke ideologie zoals die in de eerste helft van de 20e eeuw geheel Europa in zijn greep hield. Men stelde het leidersbeginsel in de plaats van de democratie. Hitler o.a. ging er van uit dat het Germaanse ras oppermachtig was. Daartegenover stelde men het inferioriteitisme. Dat betekent zoiets als minderwaardig of minderwaardigheid. Daaronder vielen de Joden, zigeuners en verschillende Slavische volken. Heel kort gezegd komt het hier op neer. Hitler vond dat als er bij een bepaald doel, dat men wil bereiken, doden vallen dat dan de slachtoffers ondergeschikt moet zijn aan het gestelde doel.In 1933 greep Hitler de macht in Duitsland. Franco deed dat in 1936 in Spanje. Terwijl Mussolini dat al in 1924 Italië onder zijn macht had. Hij regeerde zijn land als een gevreesde dictator. Hij introduceerde het fascisme.  Fascisme is een politieke stroming  die autoritair van karakter en uitvoering is. Het hangt een totalitaire staatsvorm aan. Het kent dus totaal niet de democratie zoals wij die hier in Nederland kennen.

Na de Eerste Wereldoorlog, die duurde van 1914 – 1918, was de leus: ‘Nooit meer een vernietigingsoorlog.’ Het had heel veel ellende veroorzaakt die aan miljoenen het leven had gekost. De eerste wereldoorlog was ontstaan met de  moord op  Frans Ferdinand  van Oostenrijk – Hongarije door Gavrilo Princip.                                                                                                                                             

De Fransman St. Pierre kwam met het idee in een memorie, dat aan Europa de eeuwige vrede zou verzekeren. Maar naar hem werd niet geluisterd. Na de Napolitaanse tijd  vond de Tsaar Alexander I het genoeg. Hij richtte de Heilige Alliantie op. Bijna alle Europese monarchieën werden hiervan lid. Zij beloofden elkaar als broeders te zien en hun te behandelen volgens de Bijbel. Daar bleef het echter bij. Vredesconferenties werden in de Haag belegd, maar zonder enig resultaat. Zelfs werd er in de residentiestad van ons land een prachtig Vredespaleis gebouwd. Na 1918 zou het niet meer gebeuren dat er in Europa een grote oorlog zou ontstaan. De Volkerenbond werd in 1919 opgericht. Was in de Heilige Alliantie nog sprake van de goddelijke verlosser, in het pact van de Volkerenbond was zelfs geen plaats voor de erkenning van Christus. Hoe moeilijk, zo niet onmogelijk is het om zonder God in vrede te leven.

De grootste bedreiging in die tijd was de opkomst van Adolf Hitler. In 1923 probeerde hij samen met de NSDAP via een staatsgreep aan de macht te komen. Dat mislukte echter. Hij kreeg vijf jaar gevangenschap opgelegd. En de NSDAP werd een verboden Partij. In 1925 werd zij echter weer opgericht. In deze gevangenschap schreef Hitler, samen met Rudof Hess, zijn bekende ‘Mein Kampf’ Hitler  heeft maar tien maanden van zijn straf uitgezeten. Dit gevaarlijke boek is in grote oplagen verkocht. In dit boek zet Hitler zijn opvattingen uiteen. Over het Dagboek van Hitler zijn  grote twijfels over de echtheid daarvan. Kijk hiervoor op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagboek_van_Hitler  In 1933 greep hij de macht en werd Duitsland een dictatuur. Een belangrijke stelling van hem was dat een belofte niet behoefde in stand te worden gehouden. Elke zedelijke of onzedelijk handeling was, volgens hem geoorloofd als het voordeel bracht. We hebben het geweten. Het Hakenkruis nam de plaats in van het Kruis van Christus. Het was het evangelie van de mens. En zie dan waar het uit komt. In 1937 vond er de Anschluss plaats tussen Hitler en Mussolini. Adolf Hitler bericht Mussolini: ‘Benito Mussolini, ik zal dit nooit vergeten.’ 

Ik ga niet de hele wereldoorlog bespreken. Ik probeer aan te geven dat het evangelie van de mens nooit kan stand houden. En hoe het dictators zal vergaan. Het is dan goed om op hun einde te letten. Want dat dit komt is onmiskenbaar een feit.

 

 

                                                   De dood van Mussolini.

 

Mussolini leefde van 1883 – 1945.

Hij kwam in 1924 aan de macht. Hij kwam in contact met Franco en later met Hitler. Hij moet in 1943 gevangen zijn genomen door de geallieerden, maar door de Duitsers o. l. v. Skorzeny weer zijn bevrijd. In een door de Duitsers bezet gebied de republiek Saló 1. Dat was een schijnrepubliek. In maart 1945 op de vlucht gedood door de partizanen. Van zijn dood moeten foto’ s zijn gemaakt. Dat beweerde Goering. Deze moet mogelijk foto’ s hebben gezien waarop de lijken van Mussolini en zijn maîtresse te zien waren die in de goot van de straat lagen.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini

http://nl.wikipedia.org/wiki/Italiaanse_Sociale_Republiek

 

                                                 De dood van Hitler.

 

1e De oproep tot Hitler om te vluchten uit Berlijn.

Als de geallieerden op alle fronten oprukken richting Berlijn proberen enkele officieren Hitler te bewegen de bunker in Berlijn te verlaten. In een telegram van 24 april 1945 deed Schörner nog een poging om Hitler tot andere gedachten te bewegen de bunker te verlaten. Hij kon zich nog voegen bij een vrijwel intacte legergroep in de bergen van Bohemen. Maar Hitler bleef bij zijn eerder genomen standpunt. Ook toen de gouwleider Wegener, die de verantwoordelijkheid had gekregen van Donitz om de burgerlijke aangelegenheden in het Noordelijk gebied te behartigen, en zich zag geplaatst voor grote problemen, een uitweg te zoeken. De enige uitweg was volgens Wegener een overgave in het Westen, om zodoende het positie in het Oosten te versterken. Volgens Wegener zou zo een dubbele verwoesting kunnen worden voorkomen. Hitler was echter onvermurwbaar. Hij had er geen behoefte aan om een verdere vernietiging van het volk te voorkomen. Eigenlijk was dat in deze situatie, volgens hem, de enige logische en juiste oplossing. Hitler wilde als bekroning als een Viking sterven. Schwerïn von Krosigk vond het verschrikkelijk dit te moeten horen. Geen enkel redelijk argument kon Hitler van gedachten doen veranderen. Daarmee heeft hij een vunzige stenen muur om zichzelf en het volk heen getrokken. Een muur die volkomen aan flarden is geschoten met de vreselijkste bombardementen die een mens zich maar kan bedenken. Op 25 april 1945 sluiten de Russische legers Berlijn geheel in. Het beleg van de bunker is begonnen. In de stad Berlijn vochten circa 1000 Hitlerjugendleden. Zeer jonge mensen nog, kinderen soms. Kijk voor meer over de Hitlerjugend op:  http://www.go2war2.nl/artikel/1884/Hitlerjugend.htm                                                   

Begin 1939  had de Hitlerjugend  8,7 miljoen leden . Deze waren allen zeer. Dit waren niet alleen leden uit Duitsland, maar ook uit Oostenrijk en het Sudetenland. Bron : http://www.go2war2.nl

Zie voor meer over Sudetenland: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sudetenland

 

2e Het beleg van de bunker.

Hitlers gezondheid liet toen veel te wensen over.   Zowel  Trevor – Roper als  Anton Joachimsthaler  melden daarover.  Het Dagboek van Hitler is in september 1945 gevonden in de ruïne van de bondkanselarij in Berlijn door een Engelse officier. Daaruit blijkt dat Hitler vanaf 16 januari 1945 constant op de kanselarij met de daarbij behorende bunker verbleef. Het bleek dat in die periode Hitler rond het middaguur opstond. Al zijn afspraken met doktoren, politici, generaals , verbindingsofficieren, etc. etc. stonden dan ook in de middag en avonduren gepland. Die besprekingen werden onderbroken door twee maaltijden op ongewone tijdstippen. Verder volgde er een wandeling door de tuin van de kanselarij van een half uur. Dan volgde het avonddutje.   Een theepauze en weer vergaderen. Tegen 5 uur in de morgen begaf hij zich weer te bed. O.a. maakte deze levenswijze, de omkering van het dag en nachtritme van Hitler een oud en zwak figuur. Ook waren zijn trommelvliezen van beide oren beschadigd. Daardoor had hij veel last van oorsuizen. Ook had hij veel last van maagkrampen, en was zijn hart niet helemaal goed. Hij werd behandeld door de arts Morell. Deze behandelde  hem van 1938 tot 1945.Deze arts maakte dat Hitler steeds meer afhankelijker van hem werd. Uiteindelijk bleek Morell een gewone kwakzalver te zijn waarbij Hitler niet belangrijk was maar wel het geld.   

   

 

                                                      

 

                                                               Dr Morell.

                                                                  

In de bunker bevonden zich onder meer de volgende personen: Adolf Hitler. Eva Braun, Goebbels en zijn gehele gezin, Haubsturmführer Schwägermann, dr. Stumpfegger, Heinz Linze, Otto Günsche, Frau Christian, en  Frau Manziali. Hitler wilde niet dat er met hem zou gaan gebeuren zoals het met Mussolini en zijn maîtresse was gebeurd. Hij wilde dat zijn vijand nooit zijn lichaam zou kunnen vinden. 

De doodsbruiloft.

De telefoonverbindingen werkten niet meer.Er was alleen nog radiocontact mogelijk, maar dat was zeer beperkt omdat de antennes zwaar waren beschadigd door de hevige beschietingen of inslagen van de granaten. Via de ondergrondse tunnel kon men elkaar nog wel bereiken op het kanselarijcomplex.

 

                

 

Op 28 april, waren de Russen de bunker behoorlijk dicht genaderd. In de bunker vroeg men zich nog alleen maar af hoe lang het nog zou duren.                                                                                                                                 Hitler had te kennen gegeven dat hij voor zijn dood nog wilde trouwen met Eva Braun. Er was een hogepriester op het complex aanwezig. Mogelijk dat die het huwelijk heeft gesloten of ingeweid. De sfeer waarin dat is gebeurd kan men zich wel enigzins voorstellen. Het was stil. Niemand zei een woord. Terwijl in de onmiddellijke nabijheid van de bunker felle gevechten werden geleverd van man tegen man, op leven en dood. Men zat daar maar zwijgend te wachten op…. ?    

 

                          

                                       De Russen beschieten Berlijn.

                                                                                                         

Plotseling een kreet!  De Russen! Ze schoten op de deur van de nooduitgang van de bunker. Scherpschutters zaten op de daken van de nabij gelegen ministeries.                                                           

Ondertussen had Hitler zijn lievelingshond Blondi al laten doden. Professor Haase had hem hierbij geholpen. Ook twee andere honden waren al afgemaakt.  Hitler had ook al capsules uitgedeeld aan zijn beide secretaresses. Dit als de nood aan de man kwam om ze te gebruiken. De bewoners van de andere  twee bunkers werden verzocht om naar de bunker van Hitler te komen. Terwijl zij daar aan tafel zaten werd hen meegedeeld dat Hitler afscheid van hen wilde nemen. Niemand mocht zich dan ook ter ruste begeven. Om half drie in de ochtend verscheen Hitler met in zijn kielzog Martin Bormann. Hitler gaf iedereen zwijgend de hand en vertrok daarna weer naar zijn privévertrek. Later op de morgen melden de generaals de militaire toestand in Berlijn. Hitler bleef hier onbewogen onder. Het was net of hem dat niet meer  interesseerde. Zijn ogen stonden star en enigzins afwezig. In de bunker voltrok zich een eigenaardig iets. Er scheen een zware dichte waas op te trekken. Het gegeven van de op handen zijnde dood van Hitler, die hen een groot deel van hun leven in zijn macht had gehouden gaf hen even het gevoel dat ze daarvan waren verlost. In de cantine in de kanselarij werd feest gevierd. Er kwamen militaire berichten binnen, maar daar werd niet naar geluisterd. Zelfs een verzoek uit de bunker van de Führer kwam het verzoek om het wat rustiger aan te doen werd in de wind geslagen. Men danste gewoon door.Buiten de bunker kwamen de Russen steeds dichterbij. Na de lunch trok hij zich terug .  Even later kwam hij echter weer terug. Nu vergezeld van Eva Braun. Weer werden er handen geschut. Mevrouw Goebbels was er niet bij. Zij was op haar kamer gebleven omdat zij teveel verdriet had over de ophanden zijnde dood van haar kinderen. Zij had verdriet over de dood van haar kinderen. Hitler en Eva gingen weer naar hun gezamenlijk verblijf. Na enige tijd hoorde men één schot. Toen men naar binnen ging lag Hitler op de ene kant van de sofa. Zijn hooft was helemaal bebloed. Eva lag op het andere deel van de sofa. Zij had pillen ingenomen. Hun lichamen zijn verbrand in de tuin van de kanselarij met 200 liter benzine.    

Getuigen vertelden dat de lichamen door medewerkers naar buiten werden gedragen om daar te worden verbrand. Mogelijk zijn de lichamen niet geheel verbrand en zijn de resten door de Russen opgegraven en meegenomen naar de Sovjet - Unie om daar alsnog verder te worden verbrand.

Op het eind van de oorlog zijn er een aantal Duitse hoge figuren naar o. a. Zuid - Amerika zijn gevlucht wil echter nog niet zeggen dat dit bij Hitler ook het geval zou zijn. Er is teveel bewijs ( getuigenverklaringen) voor dat Hitler zelfmoord heeft gepleegt . Of het alleen een schot in de keel is geweest of door de slaap is ook niet met zekerheid te zeggen. Mogelijk heeft Hitler ook de capsule door gebeten.

                        

 

                                              De bunker getroffen. 

                                                                  

Bormann en Stumpfegger zijn later op de vluchtroute dood aangetroffen door Axmann.  Zij bleken niet verwond te zijn. Mogelijk dat ze in de rug zijn geschoten. Maar dat is niet bevestigt. Het kan ook zijn dat ze de dodelijke pil hebben ingenomen .

 

Psalm 2 zegt over deze misdadigers.

 

 

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?                                                                                                                                 

Wat is de waanzin toch die zij beramen?                                                                                                                                                                                                           

De groten staan gewapend tot de slag,                                                                                                                                     

de machtigen der wereld spannen samen.                                                                                                                                    

't Is tegen het gezag van God de Here                                                                                                                                     

en tegen zijn gezalfde vorst gericht:                                                                                                                                       

"Komt", zeggen zij, "laat ons hun banden scheuren,                                                                                                                   

tot alle macht in onze handen ligt"!

Die in de hemel is gezeten lacht,                                                                                                                                            

want Hij is God die eeuwig blijft regeren.                                                                                                                                    

Hij spot met hen die spotten met zijn macht.                                                                                                                            

Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren.                                                                                                                                     

Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning                                                                                                                                    

en hen verschrikken in zijn grimmigheid:                                                                                                                                  

"Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning                                                                                                                                     

op Sion’ s berg, de berg der heiligheid".

 

Die in de hemel zetelt lacht. Het is de superieure lach van God die uiteindelijk de overwinning haalt. De overwinning via Kerst , Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

 

Nog één maal zal Hij komen

als Richter van het heelal.  

Die dan het hoofd der vromen voor eeuwig kronen zal.

 Nog is die dag verborgen, wacht hem gelovig af,

 terwijl de grote morgen reeds schemert boven 't graf

 

Ook voor Hitler en de zijnen gold het Schriftwoord uit psalm 37

Nog even, en verdwenen is de zondaar, je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet. …

 

                                        De Pers over de dood van Hitler.

                     

 

 Nederlands Dagblad 26 - 05 - 1983. Hoofredacteur P. Jongeling. http://www.nd.nl/

 

Toch een dagboek van Hitler? Nee,het was mogelijk een logboek van Heinz Linge.

 

Meer over het Dagboek van Hitler e. a. Kijk op; http://kranten.kb.nl/results

          

        

 

                  Frau Junge  Leeuwarder Courant 22 - 07 - 1978.             Limburgs Dagblad 01 - 08 - 1945.

 

 

           

 

                               

                     De Waarheid 07 - 06 - 1945.                         

Limburgs Dagblad 09 - 12 - 1955.

       

 Nieuwsblad van het Noorden. 06 - 10 - 1947.                         Nieuwsblad van het Noorden  09 - 01 - 1954.

 

 

                               

                       

                                                           Trouw 12 - 05 - 1945.

 

                                             

                                                Nieuwsblad van het Zuiden 03 - 12 - 1946.

 

Meer over de Tweede Wereldoorlof: http://www.go2war2.nl/

 

Literatuur;

De laatste dagen van Hitler:  H.R. Trevor – Roper.

Dispereert niet:  A. en H. Algra, Deel  5.

Hitler 's einde: Anton Joachimsthaler

Het boek Hitler: Henrik Eberle en Matthias Uhl.

Hitler' s Handlangers: Dr. Henk van Capelle  en Dr. Peter van de Bovenkamp. 

http://kranten.kb.nl/

 

'