Hennepe.jouwweb.nl
Home » Tiel, Vrouwenvereniging Gereformeerde kerk vrijgemaakt. Foto's jeugd '60, kleine jeugdvereniging, Lo » Kort overzicht geschiedenis vrouwenvereniging Bouwen en Bewaren, Tiel

Kort overzicht geschiedenis vrouwenvereniging Bouwen en Bewaren, Tiel

 

               KORT OVERZICHT GESCHIEDENIS VROUWENVERENIGING

                                                 ‘BOUWEN EN BEWAREN'

             VAN DE GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT), TE TIEL.

                                                 Periode 1964 – 1970.

                                           

                                                         

                                           

 

 

 

De oprichtingsvergadering heeft plaats gevonden op woensdag 25- 11- 1964 t.h.v. de familie Ulehake, Wielewaallaan 9 te Tiel.

Zuster Duursma – Alkema heeft die avond de leiding. Ze laat zingen Ps. 19:5 uit de toenmalige berijming. Gaat voor in gebed. Leest vervolgens Efeze 4: 7-17.

Daar er maar 8 personen aanwezig waren, werd het heel moeilijk om een bestuur te kiezen. De regel van de helft plus één is men niet na gekomen. Dat kon ook niet, want men had nog geen statuten.

In deze vergadering heeft men vermoedelijk geprobeerd om direct een compleet bestuur te kiezen. Moeilijk hoor om uit 8 personen een vierkoppig bestuur te kiezen.

Toch werd zr. Duursma – Alkema met 2 stemmen gekozen tot Presidente. Zij neemt het voor drie maanden aan.

Als secretaresse werd gekozen zr. J.W.de Mooij – Bos. Zij kreeg 1 stem.

De zusters Ulehake en Bijl kregen elk 2 stemmen voor de nog overige functies van penningmeesteres en algemeen adjuncte. Deze waren niet bereid om in het bestuur zitting te nemen. Bij een herstemming kreeg zr. Berendsen 2 stemmen, maar ook zij bedankte daarvoor.

Bij een volgende stemming werd zr. Bijl met 4 stemmen tot penningmeesteres gekozen. Met de helft van de stemmen op zak nam genoemde zr, het aan.

Mevrouw Keegstra kreeg 3 stemmen voor de functie van algemeen adjunct. Die dit ook heeft aangenomen.

Het viel mij op , dat er acht leden aanwezig waren, terwijl er telkens maar zeven stemmen werden uitgebracht. Het zij zo.

Het rooster voor de inleidingen werden besproken. Er werd om de veertien dagen vergaderd bij een van de leden thuis.

Alle begin is moeilijk. Ook nu. ‘Moeten wij ons aansluiten bij de landelijke bond?’ ‘Ja,’ was het antwoordt.

Is er ook een kring? Dat was niet bekend. Kunnen we niet eens met de vrouwenverenigingen van Zaltbommel, Geldermalsen en Culemborg een avond beleggen?

Er werd besloten tot een contributie van 0,40 per lid per avond.

Moet er nog een reglement worden gemaakt? Kan het oude reglement van de Studievereniging niet wat worden gewijzigd?

Ja, alle begin is moeilijk. Men had niets. Men wist nog niet zoveel. Het kerkelijke leven werd in die tijd behoorlijk beheerst door de moeiten in de kerk. Maar het kleine groepje in Tiel ging stug door.

Op deze avond, van 25 november is de naam gekozen voor ‘Bouwen en Bewaren.’

 

Op 09-12-1964 werd er vergaderd bij de familie Berendsen, Prins Bernhardlaan 8.

Aan de hand van het gelezen Schriftgedeelte en de inleiding van zr. Berendsen kreeg men het over de Moorman. Men kwam tot de volgende vraagstelling: ‘Waar maken we uit op dat de volgelingen van Cham zwart zijn? Wij dachten altijd dat zwart zijn een vloek was. Maar bij de Heere blijft het alles gelijk.’

Maar bij de Heere zijn wij allemaal gelijk zal zijn bedoeld.

Er werd besloten dat men ook dat de geloofsbelijdenis zal worden behandeld.

Op de vergadering van 07-01-1965 Treed zr. Duursma – Alkema af als presidente. Gekozen werd in haar plaats zr. Ulehake. Op deze vergadering waren alle dertien leden aanwezig.

Op de vergadering van 17 – 02 – 1965 t.h.v. de familie Kreun, Westroyensestr. 31. werd er ondermeer gepraat over het verschil van het woordje eenvoudig en eenvoud.  Op 26 – 01 – 1966 heeft zr. S. Kranghand – van Gelder een inleiding over 10 en 11 van de N.G.B.

De notulen zijn wel kort van stof. In korte bewoordingen werd een vergadering weergegeven. Het niveau is redelijk hoog. Zo beweerde de notuliste, dat op 25 mei er een geanimeerde bespreking heeft plaats gevonden over de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. Het ging dan ook over de wederkomst van Christus. Op deze vergadering was het zo laat was geworden, dat men geen tijd meer had om tot slot te zingen. Dat hield ook wel verband met het feit dat men in een flat t.h.v. de familie De Gans, Hertog Arnoldstraat 54 vergaderde.

Zr. J.W. de Mooij is vanaf de oprichting op 25-11-1964 t/m 31 – 10 -1967 secretaresse van de vrouwenvereniging geweest. Zr. Hummelen neemt deze taak over.

Wat betekent nou Glossolalie? Glossolalie is een spreken in vreemde tongen. Tongentaal dus.

De handgeschreven notulen worden ook wat moeilijker te ontcijferen. Soms doet het denken aan een soort handschrift vergelijkbaar met een doktersrecept.

Toch kan ik nog uit de notulen van 11 -09 – 1968  opmaken dat er een aanvullend bestuur werd gekozen. Gekozen werden zr. A. de Gans – Koelewijn presidente, penningmeesteres N. Middel – Brakman, algemeen adjuncte J.W. de Mooij – Bos. Zr. Hummelen was al secretaresse.

Het Bijbelboek Openbaringen werd behandeld.

Regelmatig werden er ook de kringvergaderingen bezocht, hoewel het aantal leden van de ver beneden de maat bleef.

 

Op 09 – 10 – 1969 opent broeder W. Kreun de vergadering. Wat was er aan de hand.? Vanwaar werd de opening gedaan door een broeder?  Door het kwijnende bestaan van zowel de mannen als de vrouwenvereniging zag men zich gedwongen, om samen te gaan. Vanaf die tijd gaat men gezamenlijk vergaderen, terwijl de verenigingen wel zelfstandig blijven bestaan.

Op deze vergadering heeft zr. de Mooij een inleiding over: ‘Het Christelijk Gezinsleven.’

Op 5 november heeft br. E.A. van de Haar een inleiding over 1 Petrus 2

Op de gecombineerde vergadering van 5 november blijkt er opeens een nieuwe voorzitter te zijn. Broeder Bos. Broeder W. Ploeg zou volgens de notulen van 26 november, een inleiding houden over art. 31 N.G.B. Maar tot mijn verbazing is daar niets van te vinden. Op 17 december houdt br. Bos wel een inleiding over art. 31 N.G.B. Op de vergadering van 16 – 12 – 1970 is het de laatste gecombineerde vergadering. Op deze vergadering werd besloten de vrouwenvereniging op te heffen. Dit vanwege het geringe aantal leden. Het kasgeld werd overgedragen aan de nieuw op te richten vereniging gecombineerd met mannen en vrouwen. Zo meld ons nog de notuliste zr. Duursma – Alkema.

 

Egbert. A. van de Haar.

Tiel. Februari 2006.

 

KORT OVERZICHT VAN DE GECOMBINEERDE MANNENEN VROUWENVERENIGING VAN DE GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) TE TIEL.

 

Op de eerste gecombineerde vergadering werd gehouden op 16 december 1970 t.h.v. de familie Duursma.

Zr. J.W.de Mooi – Bos opent deze vergadering. De volgende vergadering zal worden geleid door de mannen. Zo gebeurde het steeds om en om.

Op genoemde vergadering moest er heel veel worden geregeld. De contributie, en blijven de zusters lid van de kring van vrouwenverenigingen ‘Den Bosch’, en zal br. A. Kranghand het beheer krijgen over de bibliotheek. Op de bestuursvergadering van 21 12 1970 vraagt br. Kranghand of de boeken van de beide verenigingen samen te voegen in één bibliotheek. Het boek Openbaringen en de N.G.B zal worden afgehandeld.

Vanaf januari 1971 breekt er een tijd aan van rust en studie onder hetzelfde bestuur. Steeds worden de notulen ondertekend door zr. Ulehake – Ottevanger als secretaresse, en br. C. Middel als voorzitter.

Op 6 januari is er direct al een pittige vergadering. Br. S. Duursma heeft een inleiding over art. 36 van de N.G.B. handelend over: het gezag van de overheid.

Men heeft doorgaans best behoorlijke onderwerpen. De N.G.B. en het boek Openbaringen. Later komen daar nog bij de Dortse Kerkenordening.

Op genoemde vergadering verschijnt ook zr. Hoekman uit Eck en Wiel op het toneel. Deze was mee gereden met het echtpaar Kerstens uit hetzelfde dorp.

Op 13 – 12 – 1972 is er een heftige vergadering t.h.v. de familie Huizenga. De leer van de remonstranten werden behandeld. Het gaat over hoofdstuk 4 van de D.K.O. paragraaf 8 – 12. Er ontstaat een drukke en verwarde discussie, waaraan de voorzitter tot slot een eind maakt.

Uit de notulen van 21 mei 1975 blijkt dat men voor het laatst samen heeft vergaderd. Dit met het oog op het groeiende aantal leden, wat bezwaren opleverde met het vergaderen thuis. Er was immers nog geen eigen kerkgebouw.

Het ledenbestand was al behoorlijk veranderd. De zrs. van Dijk, Folkers, Kerstens en Huizenga waren er ook al bij gekomen.

Tiel – West was al gebouwd. En de Hennepe, de Klooster en de Schepenbuurt. Dat betekende ook meer aanwas van nieuwe kerkleden.

In het komende vergaderjaar van 1975 – 1976 wordt er een gecombineerde vergadering belegd samen met de jeugd. Br. A. Harthoorn zal dan een inleiding houden over: ‘De ideale samenleving.’

KORT OVERZICHT GESCHIEDENIS VROUWENVERENIGING

                               ‘BOUWEN EN BEWAREN’

VAN DE GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) TE TIEL.

PERIODE 1 OKTOBER 1975  -  15 april 1981.

 

Op 1 oktober 1975 vond er de doorstart plaats van de  Gereformeerde (vrijgemaakte) Vrouwenvereniging ‘Bouwen en Bewaren’ te Tiel.

Op deze eerste vergadering, die werd gehouden t.h.v. de familie van Dijk, waren 20 personen aanwezig.

De algemeen adjuncte zr. Ulehake opende de vergadering op christelijke wijze, en laat zingen van psalm 100 alle verzen. Gelezen werd Romeinen 12.

Op deze vergadering werd een nieuw bestuur gekozen.

Eerste presidente werd zr. Ulehake. Vice presidente zr. van Dijk. Secretaresse: zr Folkerts. Penningmeesteres zr. Harthoorn. Algemeen adjuncte en bibliothecaresse: zr de Gans.

Alle vijf nemen ze deze functie aan.

Besloten werd dat de kleine de kleine profeten zullen worden behandeld, te beginnen bij Joël. Als tweede onderwerp zal worden behandeld de Nederlandse Geloofsbelijdenis, en als vrij onderwerp de kerkgeschiedenis. Mooie leerzame onderwerpen.

Verder viel het mij op dat in de notulen steeds gesproken werd van mevrouw, en niet meer van zuster.

Mevr de Mooij en mevr. Duursma zullen de kringvergadering bezoeken. Deze zullen dan tevens afscheid nemen. Nieuwe kringbestuursleden werden mevr. Hekert en mevr. Van der Mijden.

Op 29 oktober 1975 werd er besloten dat er een bloemstuk zal worden besteld i.v.m. het 30 jarig huwelijksfeest van de familie Ulehake.

Op 12 november heeft mevr. de Gans een inleiding over Joël 2:18-32. Naar aanleiding hiervan (en de schets) komt men uit bij de verwerping van Kuypers genadeleer. Een pittig onderwerp dus. Op deze vergadering waren 20 personen aanwezig. De notulen zijn in deze periode wat meer uitgebreid dan voorheen. De besprekingen worden behoorlijk weer gegeven. De profetie van Joël werd grondig bestudeerd.

Ondertussen zijn er ook wat nieuwe leden bijgekomen. Zr. A. Harthoorn is er bij gekomen, en zr. K. Mooibroek, zr. I of T Versteegt. En op 4 februari heeft mevr. van Keulen een inleiding over de N.G.B. art. 4.

Op 27 maart 1976 was er een vergadering t.h.v. familie Kranghand sr. Zr. Kranghand jr heeft dan een inleiding over art 5 N.G.B. Riek Kranghand werd lid. En mevr. Kranghand – van Gelder bedankt de vereniging voor de vleesschotel t.g.v. hun 25 jarig huwelijksfeest.

Zr. Kranghand – Schuur heeft een ijzersterke inleiding. Een paar verkorte stellingen: 1e De Heilige Schrift heeft gezag in zichzelf. Ze geeft ons aan hoe we moeten leven, namelijk. Tot eer van God.

2e De Heilige Schrift heeft normatief en historisch gezag, is volkomen, genoegzaam en afgerond.

Op 22 september staat de vergadering onder leiding van mevr. G.C. van Dijk – Sebens. Dit omdat mevr. Ulehake – Ottevanger een inleiding heeft. Op deze vergadering is gesproken over de leer van de Jehova – getuigen. Het Biblicisme komt ter sprake.

De onderwerpen werden ook steeds talrijker. Dat kwam omdat men steeds meer de Schrift leerde uitdiepen. Er zit een behoorlijke stijgende lijn in. Toch wijkt men niet af van het te volgen vergaderrooster. Maar er werd steeds dieper gegraven.

Het is mooi, en leerzaam om in deze notulen te lezen. Het verschil met de eerste notulen is dat ze steeds meer een volwassen indruk maakten. Ook dat was groei.

We kunnen niet te lang bij deze periode stilstaan.

Voor het organiseren van het kinderkerstfeest zal aan Gerda Kr. en Liesbeth Kramer worden gevraagd om zorg te dragen voor het houden van een deurcollecte en een stukje in het kerkblad.

Op 5 oktober 1977 is er weer een pittige vergadering vergaderavond. Er werd gepraat over de erfzonde. Over erfzonde en erfsmet. De doop. Over Adam

(1e verbondshoofd) en Christus als 2e Verbondshoofd. Christus was niet een nieuw Verbondshoofd, maar de Verbondsmiddelaar.

Op de vergadering van 7 november 1977 werd daar verder over gepraat. Dit na aanleiding van een inleiding van mevr. van Veen over art.17 N.G.B. Er werd gepraat over de verschillen van het Werkverbond, Genadeverbond en het Noachitisch Verbond. In veel kerken werd er niet meer gepreekt over het verbond. De goede betekenis werd niet meer gezien. In zwang is de God is liefde theorie

Op 11 oktober 1978 is  Mevr. Burger - Kreun als gast aanwezig. De jeugd gaat doorstromen dus. L.O.I.S. dus. De contributie werd verhoogd van fl. 1,50 naar fl. 2,00 per keer. Het koffiegeld werd verlaagd van fl. 5,00 naar fl. 3,00 per keer.

Nieuw ingekomen kerkleden werden bezocht. Mevr. Kuysten en mevr. v.d. Ros zullen mevr. Kamphuis bezoeken. En de dames van het (kinder)kerstfeest werden verplicht om de boekjes voor de kinderen te bestellen  bij Riemer of van Rietschoten.

Gemiddeld zijn er 18 á 20 leden aanwezig. Op 22 november werd een ieder dan ook gesommeerd om op de volgende vergadering t.h.v. mevr. van Keulen tuinstoelen mee te nemen. Ook werd op deze vergadering Gezang 32 : 1 gezongen uit de toenmalige proefbundel. Op 6 december heeft mevrouw Huypens – v. d. Mijden een inleiding over Sensitivity – training. Ga er maar aan staan.  In de rondvraag werd besloten dat de dames Mooibroek en de Vrijer in januari geld ophalen voor de verjaardag van de predikant. De kinderen zullen hierbij worden ingeschakeld. En op 20 december  heeft Riek Kranghand een inleiding over Handelingen 1? Schets 3. Weer een L.o.i.s. lid.

Op 28 maart 1979 heeft mevrouw van der Ros een inleiding over moderne literatuur. O.a. over Anna Blaman, van 't Reve, en Wolkers. Wat is het verschil van lectuur en literatuur. Lectuur is: wat zich in het gewone leven afspeelt  Literatuur is: wat de vreemde dingen weergeeft.

Op de vergadering van 26 september 1979  t. h. v. de familie Godschalk wordt besloten dat de contributie wordt verlaagd naar fl. 1,50, en het koffiegeld wordt afgeschaft.

Op de vergadering van 7 november 1979 stelt men zich in de rondvraag, gezien de grote groei van de vereniging om in de Eben – Haëzer te gaan vergaderen. Op de volgende vergadering zal men daar over van gedachten wisselen. Maar op de vergadering van 6 december vinden we daar niets over. Wel dat mevrouw van Dijk een inleiding heeft over Hand 7. Schets 10.

Op de vergadering van 2 januari 1980  t. h. v. de familie de Vrijer wordt er in de rondvraag gepraat om een bazaar te organiseren ten behoeve van het kerkelijk centrum. 'Misschien in Eben Haëzer?' staat er vermeld .

Op de vergadering van 30 januari 1980 moet mevrouw zich even afzonderen omdat men het dan heeft over het inmiddels over bekende 'avondje van de dominee.'

Voor wie denkt dat het gewone praatavondjes van de vrouwenvereniging zijn, heeft het behoorlijk mis. Er wordt over allerlei punten en zaken gepraat. Het niveau is, volgens de notulen, behoorlijk op pijl. Er word gesproken over de Ned. Gel. Belijdenis, over de kerkenordening, de vrijmaking, binnen en buitenverband, over tucht.

Een jaar later, op 7 januari, wordt er na de bespreking, gepraat over het.... avondje van de dominee. De mannenvereniging zal de leiding verzorgen. De jeugdverenigingen zijn al bezig met enkele stukjes. En de vrouwenvereniging zal pogingen ondernemen om een musical in elkaar te zetten. Een audiëntieavond worden gehouden op 9 januari t. h. v. de familie van Veen. Hoe dat, en het resultaat op de verjaardagsavondje van dominee allemaal is verlopen, daarvan maken de notulen geen melding. Wel op vergadering van 15 april 1981. Dan wordt er, na de bespreking over Openbaringen 5, gepraat over de de zusterhulp. Op 2 september krijgt dit een vervolg.