Wat gebeurt er in een kerkdienst?

God ontmoeten kan toch ook wel zonder de kerk?                                                       

Een leven met God zonder kerk kan dat wel? Het is wel een prangende vraag. Laten we eens beginnen door te kijken wat er in een kerkdienst allemaal gebeurd. Hoe ziet een kerkdienst er eigenlijk uit? Dat is niet in een paar woorden te zeggen. We zullen, geachte lezer en of lezeres, u eens meenemen op onze reis door de liturgie. We noemen dat ‘de Orde van Dienst’. Liturgie is afgeleid van het Griekse woord ‘Leitourgia’. Het betekend eigenlijk ‘dienst ten bate van het volk’. De dienst begint zodra de kerkenraad binnen komt. De dienstdoende ouderling geeft de predikant de hand. Daarmee draagt hij de leiding over aan de predikant. Om het wat uitvoeriger te zeggen: De handdruk aan het begin van de dienst laat zien dat de predikant handelt in opdracht van de kerkenraad. Het maakt duidelijk dat de predikant, ook wel de liturg, bevoegd is door de kerkenraad.

 

Handdruk.jpg

 

De handdruk aan het begin van de dienst houd in dat de ouderling van dienst de leiding van de dienst overdraagt aan de dienstdoende predikant.

Aan het eind van de dienst is de handdruk een bekrachtiging dat de taak is

volbracht. 

                                                                                                                               

De predikant kan eerst de mededelingen doen van de kerkenraad.                                                                                                

Opening van de Dienst.                                                                           

Meestal opent de predikant de dienst met het zingen van een psalm of gezang wat verband houdt met het onderwerp dat in de preek wordt behandeld. De gemeente belijdt staande zingend: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. De predikant heft vervolgens de handen omhoog en brengt de zegengroet. Zie: 1 Korinthiërs 1: 3, Openbaring 1: 4b en 5a, of Timotheüs 1: 2. Die zegengroet heeft een enorme inhoud. Immers komt God met zijn geweldige zegengroet tot Zijn kinderen. In deze zegengroet ligt al de genade en liefde van God tot Zijn kinderen besloten. De gemeente beantwoordt deze groet met een gezongen Amen. Na de zegengroet antwoord de gemeente met een psalm of gezang.                                             

De wet.                                                                                                            

Vervolgens komt de lezing van de wet. Dat zijn de tien geboden. De tien geboden zijn een samenvatting van de gehele wet van God zoals we die vinden in de Bijbelboeken van Mozes. De wet draagt het karakter van een grondwet. Het behoort ook tot Gods Woord. Het is het spreken van God tot Zijn volk.                                                                           

Het gebed.                                                                                                         

Het gebed aan het begin van de dienst beslaat meestal zaken zoals: schuldbelijdenis, het vragen om vergeving van de zonden, bede om de opening van de Schriften, en vernieuwing door de Geest. Het gebed is eigenlijk het ademen van ons geestelijk leven. Zonder gebed kan een christen geestelijk niet leven. We mogen er op rekenen dat God midden in de eredienst aanwezig is en ons gebed ook hoort en verhoort. Maar in het gebed wordt ook gedankt voor alle goede gaven die God geeft. Genezing van ziekte, eten drinken, het in vrede wonen in ons land.

Schriftlezing.                                                                                                          

De Schriftlezing is een belangrijk onderdeel van de dienst. Dit gebeurt meestal door een gemeentelid in overleg met de predikant. De predikant bepaald uiteraard welke Schriftgedeelte(n) er gelezen word(en).

De Prediking.                                                                                                     

Het hart van de eredienst is de prediking. Het is van een onschatbare waarde dat dit volgens de Bijbel gebeurd. Het gaat er om dat de gemeente gevoed, vermaand en vertroost wordt. Daarvoor is een zuivere prediking naar Gods Woord noodzakelijk. Hier heeft de predikant een hele grote verantwoordelijkheid. Alleen het beste is goed genoeg voor de gemeente. Van groot belang is dat het Middelaarswerk van Jezus Christus in al zijn facetten wordt verkondigd. Alleen daardoor wordt de gemeente echt gebouwd. Om de preek goed te kunnen begrijpen is enige kennis van de Bijbel wel gewenst. Christus openbaart zich niet alleen in het Nieuwe Testament, maar evenzeer in het Oude Testament. Het Oude Testament wijst naar de komende Christus. Het Nieuwe Testament wijst er naar terug. Het kan gebeuren dat de predikant een tussenzang zal laten zingen. Na de preek is er meestal een amenlied.

Het dankgebed.                                                                                                                 

In het dankgebed wordt uiteraard God gedankt voor Zijn Wijsheid zoals dat in Zijn Woord van deze dienst tot ons komt. Verder wordt er regelmatig voorbede gedaan voor tal van zaken. Ook de zieken en ouderen of andere zaken uit de gemeente worden aan de Here God om uitkomst of verlichting gevraagd.

Collecte.                                                                                                               

De collecte kan vaak voor verschillende doeleinden zijn. In de eerste plaats voor het onderhouden van de eredienst. Maar ook voor evangelisatie. Ook wordt er regelmatig gecollecteerd voor hulporganisaties binnen de kerken. Zending etc.

De slotzang.                                                                                                                 

Dit is meestal een toepasselijke psalm of gezang. De zang in de gehele dienst wordt begeleid door het orgel, of piano. Soms is er een trompet, dwarsfluiten, gitaarbegeleiding bij. De zang is meestal eenstemmig. Toch komt het voor dat er een beurtzang een antifonale zang of een zang in canon is. Soms ook wel psalmen of gezangen met een refrein. Om dit refrein zingen levendiger te maken wordt er ook hier wel eens een beurtzang toegepast. Het is dan een soort van zingend vertellen en het beamen.

Twee sacramenten. Doop en Avondmaal.

Sacramenten zijn zichtbare teken en zegelen.

2e99dc7dfdd3733b568a2bed8a090bed.jpg

 

Doop. De doop betekend dat het water waarmee de dopeling wordt gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In de doop wordt daarmee afgebeeld dat het de afwassing is van de zonden door het bloed en de Geest van Christus. Dit is stellig en zeker. Zie daarvoor: Matteüs 28:19. En Marcus 16:16. Ook de kleine kinderen worden gedoopt. Ja, want ook zij behoren evengoed als de volwassenen bij Gods Verbond en Zijn gemeente.

Avondmaal.     

brood-breken_thumb.jpg

                                                                                                     

Negen keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Vier maal aan de tafels, zowel in de morgen als ook in de middagdienst. Vijf maal is er het lopend of het gaande Avondmaal. Dat is alleen in de morgendienst. Wat gebeurt er precies in het Heilig Avondmaal? Ook het Heilig Avondmaal is een zichtbaar teken. Net zo zeker als het brood gebroken en de wijn geschonken wordt, is het dat Christus Zijn lichaam en Zijn bloed heeft gegeven om te betalen voor onze zonden. Met andere woorden: Christus heeft met Zijn lijden en sterven betaald voor al onze zonden. Daarom moet ieder lid van de gemeente zich voorafgaand aan de viering zichzelf ook onderzoeken: ten eerste , dat hij of zij een afkeer van zichzelf heeft om zijn of haar zonden, en zich daarom voor God verootmoedigd. En verder dat hij of zij er op vertrouwd dat al zijn of haar zonden om Christus wil zijn vergeven en zich ernstig voorneemt om voortaan in alle goede werken te leven.

Bevestiging Ambtsdragers.                                                                                     

Soms gebeurd het dat één of meerdere ambtsdragers worden bevestigd. Dan duurt de dienst iets langer dan normaal. Circa anderhalf uur.

Slotconclusie.

 

In de kerkdienst is er een geweldige ontmoeting van God met Zijn volk. Een advies aan al die mensen, jong en oud. Kom naar de kerk voor een goed contact met God. Buiten de kerk om redt je het niet. God wil U, jou er bij hebben. Elke zondag is Hij er. Schroom niet om eens een keer te komen luisteren en mee te zingen en te bidden. U, jij bent van harte welkom.

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb